Seite
המאסף
חדש מ ר ח ש ו ן תקמח
מדרכי הלשון והמליצה
אגהרח ניזרצורת בין ר׳ אהרן הא S ’ ור׳ יואר 1 בוי y ־ 4
bsi טעם ונחמתא :
. I
כה ? 1 חי!
שאול שאל אופי איש אחד ממרחקים כמכתב / להגיד לו
פי'המלה בקדיש / כי יפלא בעיניו למאוד י
לשוךנחמה פה * ואס האמת אגיד גש כעיני יפלא / ני השרש
י מצאנו כלשון הכתוב נמה פעמי׳ כבנין נפעל ונדעל והתפעל /
ואשריהם מנפעל והתפעלינמו גינחם (בראשית ד״י ל׳ 1 . ודומיה׳
. ה' <עחזש t • ל), גחסהי(שי״אל ט״י •׳)» (כי לדעתי המה
מנפעל ולא מפעל) הוראתם / (כרייען ♦ בדענקן) כי הס
מתכונת (פאסיפוס) • וכן מצאנו השם (אף שהוא נגזר
ממין הקל) כמו נ ' סם יסתר (הישע י״נ) על משקל פ מגי רון
להרחיב אות הגרון נשתנה לפת״ת על משקל י' נזב * ואותם
שהם ממין פעל / או מתכונת (אקטיפוס) / הוראתם בל״א
(טרעסטן) / כמן -י;ע זם יגראשיק נ׳ כ ״א) , ?יגחם (איכה א , 5 ) *
וממין זה נגזר מלת ני הוא על משקל ממין
הדגש נראית הדגש / אך לפי שלא יבוא פת" ח לפני אות הגרוני׳
הקמוצה ישתנה לסגול כנודע למדק ד קי ס . ןכ ן מ $, מ ניחיכזיש
ס^חרמות ודומיהם " ואיננו פה תחת ידי מקראות גדולות או
הספרי׳ השייט׳ לזאת / לחפש ולתור אחר מקום מושגותס
ב א 1 a היטב