Seite
המאסף
חרש שבט תקמח
הולדות גדולי ישראל
הולדות רבנו משד, נן מנחש זצ׳ל
מי חכם אוהב התחקות להבין חסדי ה׳ וגדולת מעשיו /
ידרשס בכל נמצא בהעמיקו המחקר ✓ לפניו יגלו מוסדות
תבל בצאתו 12 מסלול הבחינה מתונה בעשרה מאמרות הגיוניות/
אשר האחד הוא עצם והתשעה המה מקרים / ומן התשעה הכי
נכבד המאמר המצטרף / הוא יישר לנת ויראה נפלאות
מתורותיו ! בכחו נדע / כי אין רע מתלע בבריאה / ני אס
רע דמיוני אשר שם בה הבורא לטוב לנו ולסקל לפנינו דרך
החקירה בנפלאות מעלליו / כי עין לא הביטה חשך לא תדע
מתק האור / נפש לא רעדה מתהפוכות המלחמה לא תתענג
בנוה שלוס f איש לא ידע חלי לא יבין בטוב הבריאות / וגבר
לא נתן לב לראות סכלות לא ירוה בנועס החכמה י כל זאת
הכין וגס חקר יוצג—כל עת רצץ בעוזו מחשכי קדם ויאמר
«הי ! ויגולל אזר וחשך / טוב' 'ורע / ריב ושלום / בלהות
ודומיה ! סכלות וחכמה / בצקת תבל למוצק / צלמות —
ל 1 בל’ ז סדריס י ועל האדס אמר הגט תבל ומלואה / מנתב
אלהיס היא / חרות בה טובתי. חכמתי וגדולתי / אס עין —
סכל עינך תראה חסדי בוראך ברדתך אל עומק נפלאותיה /
יתדבר פלאים מן האזוב אשר ביער עד הארז אשר בלבנון /
הכיר רוממות עושה גדולות לכבודו ולתפארתו / תבין צדקנן
ה א 1 $ האג