Seite
המאסף
חדש אדר שני תקמח
החוצה
\ תולדות גדולי ישראל.
ר
nnSw רבני משה בן מנהם tt ״ S *
(תמשך המאסף לחלש שבט העבר •)
הספל היתד הזה שטט בחוצות והרבה כבוד האדון המחכר /
כל יזנראיו רננו תהלתו נקהל רב על יושר לבנו בשוחו
עין על עס נבזה בעיני יתר העמיס / על עס אשר במרד
ובמעל הרד לארץ מאין דורש ’שלומו * ואת הטוב אשר שאל
בעדו האדון המחבר הלא הוא לכבוד ולתפארת הדור הזה דור
דעה המאיר לאר׳ן בחכמה במוסר ובאהבה מכל הדורות א־שר
לפניו . ותבואינה אגרות רבות אל החכס פאן דאהם משרים
ושופטי ארץ/ אלה בקשו מאתו להורות להס מחשבותיו על דבר
בית ישר^ איך יתקיים בהיותם עוסקים במלאכה ועבודת הארץ /
ואיך ילמדו נערי בני ישראל האומנות מתי הנכרים שאשור להם
לאכול ולשתות עס האומן ו ואלה גלו את אוניו איך שעלה
בדעתם לגנות עיירות וכפרים חדשים בארצותס ולהושיב שמה
גני ישראל.ולתת להס שופטים ושוטרים לשבטיהם / למען
הרגילס אחת אפת לעבודת האדמה ולהנהגת הארץ י ותצתס
הציגו מול דבריו שאלות והשגות / נאשר יתהוה בכל דבר פרש
הנעשה תפת השמש / הן בדעה / והן בנימום / והן בתועלת
המדינית / יתרבו החוקרים והשואליס זה יימין וזה ישמאיל j
‘ ’ י י י יה א ’ 1 12 : : זהי •:
וי»
רעש ?
שנון ;
ויפן
i
ונר \
I ß
/זצר ;
יצה ז
וילו* :
\• :
:ניס י
עשו 1
:ס/ i