Seite
ה מ א ס
חדש אייר ח ל, ם ח
בשורות
א S חכמי ישראל מגידיו , ואל מחדקי תפארת
כתורה בחכמה ובמוסר . והאישים אשר ביכס
ה׳ נחיל' וכבוד לשוס עמודי כסן> תחת אהל החכמה <
ואל המשכילים ביה אשר לאחרי בינה יטו אין 1
יהי כבוד ה׳ חופן» עליהם מעתה ועד עולם י
רול
מכשר אגני נושא במחנה העברים / שמעוני רשמת
לכנס נס אתם * ידעתם את גודל יקר ספר הנמרה
נבונים אשר השאיר כידינו השר הגדול החנס הנולל התורני
האלהי והטבעי רכנו משה כן מימון זצ׳־ל / המלא על נל
גדותיו דנרי מחקר־*בין ובחינות נשגבות כבורא ובברואים / ונל
יודעיו יעידו ויגידו כי אין על עפר משלו בניאור ספרי הקודש /
וכדעות הרמות האלוהיות וכלמודים נפלאים נחנמת הנפש
והתפעלותיה / אשר נלס כאחד יאיר עינינו כחכמה ודעת
וידריכנו על משעול האמת והצדק הן בחוכת הלככות והן במוכת
האיברים / ונמצות שנין המקום לאדם וכין אדם לרעהו s
ואשרי אנוש אשר שאב ממעין הטהור הזה כימי נעוריו / ■ עד
זקנה ועד שיבה לא יעזבהו מלהורות לו דרך ישר ומוצא
ממדבר המכונות / כאשי ספרו לנו חנמיס רבים אשר היה
להם השפר הזה ליסוד ואכן פנת נל ידיעתם / (וראו נא את
דברי חנם דורנו נר ישראל הכבוי בטרם עתו הרב ר׳ משה
בן מנחם זצ׳ל בתולדתו אשר יצאה מתחת ידי זה ימים לא
נכיריס) ושפותת מהללי דבר נודע ומפורסם נזה אך למותר "
פזז א 1 6 ! אפס
1