Page
המאסף
חדש סירן תקמח
שירים
ר 1 ה השיר דבר בי ומלתו על לשוני לכבוד החכם
השלם המליץ המפורסם נודע בשערים שמו
. ל'ה כמולרר נפתלי הירץ ימזל ה״י אשר
העתיק ספר חכמת שלמה עס פי׳ קרא אזתו בשס
רוח הן ואשר חבר ספר גן נעול / יין לבנון
ומוסר השכל ועוד ידו כסוי׳ בפירושו על התורה ה , יהיה
בעזרו וישלס פעלו :
אם אנשי שם.ץ־או את-חבוריף
ובת׳ם לבב א 1 תם המה יחקות *
: T •• T T ־־ : I
כתר תורה ישימו• <$ל ראשן; ♦
ובחוט ?סר שם ט־וב אוירעי!קע 1 ח :
אם יהגו בם אף ני.לי ץ ?רף 4
אמרי שפר ירןנו ♦ בינה .ימכורו ♦
כי־־כל השותים מים מנורף ♦
חכמהיןרעו• ותבונה .ילןצ 1 ת:
יח א 1 ב כליך