Seite
א פ
חדש תמוז תמסח
שירים
משכיל ליוסף * *)'
שמש דרח ׳ ובסיני מער־־־־‘
תהילתך / אלדזים 1 ןבשרו :
כדורי שחקיכם ומסלוליהם ׳
עו־מק עציתף יספר* "•
:בם הגדור־ 1 / הררי עד ׳
Cf
לית
מאמרתך נז־־־־דו ׳ תקפךעידו• ז
ו^הני לבדי ׳ אשב משמיבם /
ובת שירתי הישן — הגוה ? —
בלעדי ׳ אלז־רם ! גם יחידתי
חשלה כנכיד־־ז למרוס מושבןז ז
0 נ ד^ם I ך א
(* Sftacf; fce$ Jg^a. .&>& &er ©ofr§eik
5 h
כלל
נרא
b.
H
* r
K