Seite
המאסף
חדש א ב ת ק ט ח
תולדות גדולי ישראל
חולדות רבנו משה בן מנחם זצ׳־ל *
( המ«ך המאסף לחד« אדר «ני העבר •)
האיש ישראל הקרב אל הר סיני מבלי 1 לפת את הלמודים האליבי
אשר הצלחת האדם ואחרו נכלל תלוי גס / לא מכל ללמוד אותם׳
במעמד ההר על ידי המעשה הנורא אשר נתהוה שס * ויתכן
להיות שלזאת נבדלו ונפנו מכל עסקיהם בשלשת ימי ההגנלה
להכין את לנס כימים הן 1 ה ולשמוע מפי ג הנהנים והזקנים
הלמודים הנשגבים האלה / למען יבואו נלסצרופי לבבבאמתיות
הנצחיות ההם / הנקראות תורת האדם / לאבל עתה הוררת׳
ישראל 1 המיוחדת להם לבדם • ואחרי היותם בטוחים בלבם
ע״י ראיות;ומופתים שכליים מפי מוריהם שיש אלהיס נעלם
מעין בשר/יחיד וכל יכול/■ ונותן שכר טוב ליראיו וכו/קרבו k
הר סיני וישמעו קול אלהיס מדבר מתוך הענן : 4 הנני ה׳
^היך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים ׳ הלמודים׳
הנשגבים הנובעים מן הדבור הראשון־הזה המה יסודי כל התורה-
אשר יקבלו במעמד הקהל הזה / והוא ממין האמתמת׳
המקובלות ( 04 יצטט וואחרחייטן) אשר עליהם יסובו כל/
החקים והמשפטים והתורות אשר יגלו׳ לעס הזה בפרט למען ז
היותו גוי קדוש ״ ואלה הדברים’ נכללים׳ בדבור הזה* :
כב א 1 גב אנכי