Seite
ה מ א׳ס.ף
חדש מרחשון תקמט
ימית להם
ה להמכות
האומות/
ווה נאות
תולדות גדולי ישראל
תולדות רבנו משה בן מנחם זצ״ל "
{,המשך הסאסף לחדש »ג משנת ה#כרה •>
\
" עוד ואת לי לכל קורא משכיל טרם אכלה לדבר * שמעתי
חדשים מקרוב / כי קמו אנשי חכמה ויראי 2 !היס בין
העמיס אשר יחדיו העמיקו סוד לאמור « קומה ונאספה יתד
!, זקננו לשבטינו / ונמוכעותינו נחקורה יחד על דבי פרוד
" הדתות השונות המבד לות בין אדם לרעהו ומעוררות איכה
״ ומדון ביניהם / אולי לאל ידינו לחבר חח האהל להיות אחד
« לטובת כל האדם " נדרושה בכל לנבנו ונסקלה את המסילה
״ להוציא משם כל אגן נגף / ואחרי הצריפנו דת אחת נכונה
״ וראויה להתקבל מכלם / נכרתה ברית יחד / ונהיה כלנ 1
״ בני תורה ועבודה אחת ונשפות שלומינו / שלום יהיה לנו כל
« ימי הארץ / והיה נל העמיס עדר אחד ורועה אחד לכלס
« כאשר תוו נביאי אמת ע! אחרית הימים ♦“ חלילה לכנו
אוהבי מישור 1 אל תאני ואל תשמעו להם " זאס כתום לבב
יחפצון זאת האנשים האלה / וכל מגמתם לטובת האדם / איך
כזב בפיהם ואין נפתל בקרבם / הזהרו משמוע אל דבריהם /
והזהירם על נפשותס לבל יפלו במכמורת אשר שס לפניהם
האולת * אמרו להם : ברי לבג 2 אס שלמים אתם אתנו הרפו
ידכם ואל תוסיפו עשות כדבר הזה / כי לא וו הדרך לכונן את
ג א 1 ן 6 צות
הוכר • \
וז ׳ והוא ו*
j ההתכה J
צס הסמים ):
ויר מצמיח \\
/ נוחיל ■ ,
ודי חכמת
וכה לנר
ת המים
ד / נפי
5 הלמוד®
בפרטות
תעלסו בם
ת כל
חח «צ
ובשערים
ברואים /
ים הרתיג
׳ צומח ׳
/«התחיל
הלא מצו
הברואים