Seite
רו מ א ס ף.
ח ד ש כ סליו ת ק ם ט¬
׳ שאלה
; לםען.־ יצוא אך האמת לנדה / ואין כל שגיאה שוא ויידוי
- אתה / צריניס אנשי חנונות ודעת.לדרוש ולחקור
בעמל רב כל דנר הע-ב העיב !' על כן יאמרו נל בר אדס ג$
מי איש יחד : אך המעט. מנד אנוש המה ינשו ן 1 יה/ והיתה
האמת להס לנחלה / ואולם לרונס האמת נעדרת « ומבלי
דעת.ישפטו כזב וישימו אור לחשך * ואם נן איפוא הלני V
אשר הרוג / האטת לא ידעו ✓ נלתי המעט המה ינינו לה; הנה יפל|
*לאתנו דבר עצום / ובמעבר עין נמעט נאמרו לא נוכל.לה •
לא לנד נתורתינו הקדישה אשי קנלה משה מסיני. נאמר
אחרי רבים להטות / אף גס ניתר דתי הארצות הנישנוין
יעמיס רניס והמה חפמיס מחוכמים « ינהגו בכל דבר משפט/
ונבל עצת הזקנים איך ימשלו מישלתס / נפי אשי יגזור הח 3 /
ודעת המעטיס ישליכו מנגד ז ואס האמת' בפי המעטים ינע•
הרבים השקר־•/ נאשר ידענו וראינו זאת נרגע,/־&ס כן נמעט
בזדון נוניא מששט מעוקל / ותחת אשי נשמע לקלל המעטים
יודעי האמת /* אך לרבים ^נטה אוזן / ופי דוגרי שקריסינון
לנגד פינינו ״ 1 פן תאמר : אלה הזקנים היושבים כסאות
למשפט הס המה המעטים אסר קרבו בשוד האמת והחכמה
היתה להם לעירם / חדל בר 1 ואל תוסף תאמר כזאת / נ•
אזלין׳נפיך.יחהי לך לשגגה־־־• כמון ידעתי 1 ס.אר גי אלה
הזקרם חכמו נס השכילו מיתר ההמון ומדלת העס הנשארי«!
הרבה ״ על כן כאשר •ענו כלס פה אחד / לקחת עצה נגד,
ומקרל עצת ההמון / אין זה ני אם חכמת המעטים מצאה
ה א י 5 האמת
!יי / $
ענה בדעת
יון 313 על
נעו 3 ל 1 11
■מי• •
מיותדכשס
בן מנהש
ון * זנוסף
נד השמיים
p (;מכרים
;ר הזה לזכר
לנבקשה h
.וד מעט וא י ♦
;פר מעט ן
ננס העיעקה
1 יה העתקיו
ך > מקתה
1 ומון־ Iw
ולי a (אס
אחר זז r
ע״ל נתחיל
הנורבוגי
i היו כמומה
המת ספר
שכם הכ׳־על ,
יחכר ה ציי
®נבואי