Seite
המאסף
חדש טבת ת ק מש
תחנת
^חעו דירהודימ דהדריכש במבילנוית !׳.ראם'
,־־ בריטאגיע coS» r^Sro ה^דיר החפיד
געארג השלישי ־.
׳ 'י, " ■׳■•־: :.:די״'; .
נשגה הזארת.׳השם ירפאהו ויחייהו *
. .; *״־ ...
• . w ־. . . • , ü
אנא י‘
T T
י ז י המשגיח ממכון שבתו על כל בני אדם יוישו ,
הארץ ׳ וכלם אהובים לן־ ׳ כי את כלם בראת
בצלמף ׳ ומאהשקף אותם חשבת מחשבור/
להצילם מרע ׳ ודיחבר מחלקיורז לביתם ׳
ולהפנות כלם אל ראש אחד ♦ המלכת עליהם
: ־־ : T * - : • T V , V T V . »*י V *J
מלכים ׳ אשר יוציאם !אשר שיאם V למען
איש על מקומו יבוא בשלום ♦ ואתה ממעון
קד־שק על עצת מלכיהם ת $1 יע ׳ ותתן עליהם
הור
ז א ! 7