Seite
המאסף
חרש סיון תקמט
שירים
■בחלות געארג השלישי מלך בדיטאמא־• ■ י־
ויחי מחליו
»■־•■ גד
t r
מאת
הרב המליץ המפואר
מ 1 ה " ר ר
נפתלי תירץ ו ו י ז ל
. . !
ג ר״ו
. ~1
עוד תבל תתפארי עורעדיך < 5 ל,ץד. . .
עיי געארג ד!י עוד£ה אוח על 1 ןצןז'.,..
חי הוא בעבור החיות ממלכה.עס י 1 ;^ 3 יה
שוכני מרום ■י אל לעם לאמיר גור בינינו', -
אהוב אל מה לך ינזעת איין בוא אלי»
עי ?תת אליהים הוא אל תבל וע»ח
א' א ' 7 « 1 "