Page
( שב ),
בשורת ספרים חדשים
זה ימים רכים שמענו קול המשכילים בעם ה׳ / אשר התאוה
תאוה לאמור : מי יתרגם לנו ההפטרות של כל שגת
ושכת נתרגוס יפה ונכון / כאשר עשה לנו החכם רמכ״מן / עש
תרגום תורת משה איש האלהיס ״ והאמנם I כעוד אדונינו
רמב״מן ז״ל מתהלך כתיכיו / היה עם לככו לתרגם גס
ההפטרות מדי שכת בשנתו למען ידעו ויכינו האנשים הנשים
והטף את מוצא שפתם / ולא יהיה עוד דברי נניאינו בעיניהם
נדנריס סתומים ונעלמים • אך ה' צוה המותה לו ולקח אותו
מאתנו טרם התחיל לעשות את אשר יזם " בעבור זאת קמנו
עתה / אנחנו חברי© לחברת שוחרי הטוב והחושיה / לכבוד
ה׳ ותורתו / ולמען אהבת אחינו בית ישראל / החפצים
ללמוד ולהבין / וגזמו אומר להוציא לאור ההפטרות בתרגום
יפה ומסודר * וכה יהיה משפטם :
א) מדי שנוע כשבוע יצא לאור לזיין בצז 4 ן על נייר יפה "
פעם יודפס על באגן הזה רק הפטרה אחת / פעם
שתים דהיינו משנת זו ושלאחריו ופעמים עוד יותר /
כפי גודל ואריכות ההפטרה כן תבוא עליו "
ב) מתחת התרגום יודפס באור קטן בלשון צח וקל / קטן
הכמות ורב להבין על ידיו כוונת המקרא וטעם המלות "
ג) מקת כל באגן יהיה 1 גראשן / וישולס כל פעס בעת
קבלת הבאגן •
ד) ולאחינו כית ישראל הרחוקים מעירנו אנחנו מבטיחים/
שיגיע לידס תמיד ההפטרות על נכון / ולא יתאחרו
מזמנם וממועדיס / ולכן אנחנו נשלחם לידס גנל פעם
איז? שבועות מקודם •
הברת שוחרי הטוב והתושיה ׳