Page
ה מ א ס
חדש אב תקמט
קנה * c
- עלי חורבן בית ה׳ ועלי שממת הארץ הקחשה
אשר חבר המשורר הנחל הרב
ר׳ יהודה ה לוי
נ" ע
(לגודל י 8 יה העתיקה לילישון אשמז i
החכם הפולל המפואר
רבנו משה בן מנחם
מ״ב
*) הקנה המפואיה הזאת בליון» העתקתה הנחחדת ללשון אשנס ׳> כבר הדפיס
התורני החלקלק הגמל חו״ה שלמה חיובנא רבתי נר׳יו בקונטרס עליס
לתרופה אשר הוציא לאור בשנת תקל״ח לפ״ק ׳ וחה צדקו דבריו שם באחרו ,
שאין עריו להקנה הזאת בכל.המון השירי» והקנית אשל חוברו אחר חתימת
חזו; ונביא , וגס ליופי העתקתה בל״א ן אשר בעבור זה חמדו אליה חכמי
האומות והדפיהוה בכתנס ! ויתמהו איש אל רעהו על מחשבות מחברה בלה״ק
אסר המה עמוקים מאוד ׳ והתענגו גס כמעה לשון המעתיק ז״ל • ואן» נס
זאת עשה מה״רשד הנ״ל לתק; את המעות והקלקולים אשר נפלו במספרי הית־ות
לתנועות ע , *' מ־פ־סיס שאינס בקיאיס בפלס משקלי רש־ריה • ועתה בראותי!
שכנר נתמעט מכפי הקונטיס הנ״ל / והוא הולך ככל יוס הלוך וחסוי ׳
אמרנו להדפיס עוד כעס שני אחים הטונים והנעיחיס האלה גס יחד / ולאכפס
בספרנו זה המאסי» למחנה העברים , לחמן יהיו פה למשמרת לבני בינה השוקדים
על דלתות החליצה / ולהיאותה אין המר.ימיר אותה איש מבין. ומדע ! ויריק
אותה קקלי אל <(ו חבלי ידון» ריחה * דברי המאסעיס ?
בא א 1 ג 1