Page
( שבב)
ציץ הלא תיש-אלי לשאם אסי־ריף
ד־ו־ישי שאו־מןי והם יסר עד-ך:ןי
מים וטךרח ומ-צפק וסי־־מן' שאם
רחוק.וק־־אב ש^י מכד 1 —עבריןז
ושאם אסיר ת-קוה נתן ךמ־ן 5 יו כטל" 1 ’
חרמון ו?ל־טף לרד־תם ןןר-הך־ךץז
לככות‘לנו־תן■ אני תנייםיתית א־חלום
שיברת שבו-תך אני כנור״לשי־ייןז
לבי לבית אל ולפ-ני אלימאידף־המה
י ודימ־־חנך־ים וקא נגלי' טהיו-רןך
שם ה־־שני־נה שכו־נה לה וה־יו־ציך T
פיסח״למיויל ש־ארי 'שסק שונ-ריןי
הנה כבוד אל’לבד האי מאי־רף ואיל
’סהר וש־מש״וכו־כבים מאו-ךןך
אבחר לנפ-שיללהש־תפך״במ־קום אשר
רוח אלהים שפו-כה’ זןא־בחי־רץי
את בית מא-כה ואס כסא לבור א : ל ואיןי
יישבו
המחבר הדר הקנה הזאת על משקל שתי הגועות ויתד ותטעה וית־ ושתי
תנועות וית־ ותנועה ויתד בדלת וכן בכוגר ! רק בסוף השוני שה
זחקוס הית־־ האתרון תנועה וכן עשה בסוף ה־־לת של הבית הראשון • גס שנה
גמה שו״אין נחים שעשאס נע״ס וכן להיפך • אך בזה כדר הרשו.את מצחה
גל המשוררים הקדמונים כמבואר בשפריהס • וראיתי לדקדק בנקודותיה ובכל
קותי הבתים כקדתי הרי״ש בקחן נלין ש״ס *
מהדשוי •