Page
המאסף
הדש אלול תקמט
שירים
לשמועה הי נאה מחשד פרי פיר באזיל נננדיח ויושבי« /
ורב עוג אשר וגמלו לאחינו כני ישראל ניוס אידם /
ביום קמו אנשים רקיס ופוחזים כמדינת עלזאס / ויהרסו
כזדון כתי שרי הארץ וכתי נהניה / ועל נית ישראל שפנו
זעס וחימה / ויחריבו כתיהס / וכל אשר להם גזזו / וכאשר
היתה רק נפשותיהם להם לשלל / וכרחו רכים להמלט על
נפשם אל עיר נאזיל המהוללה הקרובה להס / אשר אין כה
יושב מכני ישראל / אז החזיקו שריה ננכדיה ויושביה כיד העניים
העשוקים האלה / והחסום נצל קורתם 5 וערום פסו בגד /
לרעכיס וצמאים נתנו ד♦ מחסורם / על החולים ועל כל נושל
חסה עינם / על הרה רולדת השגיחו כרוב חמלה / וכל
מעלליהם הטוכיס האלו צמחו מנטעי אהכת ריעיס שבנפשם /
כי נצע כסף לא לקחו י ויען מעללים טוכיס כאלה אות הם
על יקרת נפש האדם הננרא נצלס / נקשה נפשי להזכיר
הצדקה הזאת כתודה וכקזל זמרה / ואומר :
נט;ך שדה כיינ׳ולו• יאנה*
נ?ןעי נפש בחם לעד יתנו•
גם אחרי בלותם עוד;הערנו
כי דדים הם לזקוניהם.ילדו
כ; א 1 3 ־ באזיל