31 ?
“ Duo in
hac tra¬
ctatus
praefcn - *
tis par¬
te obfer -
‘ Vanda
propo¬
nuntur ,
fcilicet
TRACT . II . PART . V . LIB . I .
C ONTBXTA P4RTIS V . "
f lpfe piQor ieu . f § ufiistffe deka piMor i de qup capite cap . t . Kb . t .
^ ' fffiius vtibfs in - cSymtuetri « > de qua . cap . 3 . - .
jlryBuscjfe defreartK Qeopaetri ^ de qua cap . 4 . ^ lib . 1 .
^ nir v iinj LPerJpefiiva , de qua cap . 5 J
Qualia in { frumenta ( ibi comparare debeat ) de quo cap , 6
libi 1 .
fLineamenta ) 1
^ Spefief ) Cum J lti ( iminat } o # { s colorum JjDe quib . cap . i
alia adverje - f \ varietate faB & s y ? lib . r .
tur circa
pi & u ^ am ; fd
cujus perfectio¬
nem confiderafi -
da funt tria yi -
delicet
Sculpturam feu ftatua - 1
rtam J
l Ad jumenta
Geometrica - )
i ^ Ars piBoria 5 in j cujufmtfdi
qua tria veni - j ^ LlilC
unt notanda , *
nimiruln
' ReBa linea ad angulos re Bosfe interfec & n -
tes > dc quibus cap . z . lib . Zi & c . ^ lib ^
Triangulusy de quo cap . 3 . lib . z . & ap .
2 . lib . 3 .
Quadrangulus , de quo cap . 4 , lib . i . &
cap . 3 . 1iD . 3 .
Ovalis figura , de qua cap . 5 ^ libi 2 . &
cap . 3 . lib . 3 .
Circulusy de quo cap . 6 . lib . 2 . & cap . 4 .
. lib . j .
Praxis,qax
verfatur
L aut circa
Jpfamfi
guram
utindeli - J lib . 3 .
neatione | Para/ , de qua cap .
i . 2 . lib . 3 .
Irregularem , cEqui ,
ut iii defcri
ptione
lib . 3 .
, rEquiy n
i < Leonis Me quae .
L & cc . J Uib . 3 .
j . lib . j .
Reflas figurat feu rei defiripta eirumfastif -
. „ nes , de quibus cap . 6 . lib . 3 .
UBER