Page
DEDICATORI A.
Et quis,quasfb, eft, qui fi praemium laborumfuorum
vel habet,vel expe£bat,non ad omnia alacrior,promptior-
que reddatur? Hinc Poeta canit:
— Egregios imitantpr#mia mores .
ItaT r a i a n v s Imperator,amor ille, & deliciaegene-
ris humani, fecundum V espasianv.m, vrbibus per Ita¬
liam ad alendos pueros, ne vel h#c astas fuorum benefi¬
ciorum expers foret, plurima largitus eft: idemP h ilo-
sophos magno honore affecit, & aliquando in trium¬
phali curru quendam collocauit ^ Poetas etiam muneri¬
bus ornauit - y 3c Celfo ftatuam pofuit. Gonst antinvs
M. tefteEufebio, non tantum casterarum artium, fed 3c
imprimis facrarum literarum ftudiofos amauit, fouit,
kiuit.
Alvredvs, Anglorum Rex,Scholas publicas, va¬
riarum artium apud Oxoniuminftituit,& tertiambono-
mmfuorumparteminScholafticoscontulit.-
His accedunt Ai*ex and-er M. Barda Et A-
lexivs Commenv s, Imperatores Conftantinopoli-
tani ,Garolvs M. Lavrentivs Medices, & a-
lij fummas B en e f i c en t i m Principe s*
Quorum Uus nulla eH demor itura die,.
Sed quid aliena Mvnif icenti.® Ac Libera-
i BT a t i s exempla conquiro ? Nonne Germania No-
sxr m Reges, Electores, Dvces Ac Princi¬
pes &iuftiti^pacifq; & religionis gloria floruerun t, Sdir-
eredibili liberalium artium amore ftudioque flagrarunt,,
xnultafq; non fo!um a , dcsfacras, fedetiamScholasScA-
sadcmiaspaffim fundarunt,auxerunt,locupletarunt.
a 3 Tvvs*