Page
LIBRI 1. PARS PRIMA »
DE GENERATIO-
NIBVS METALLO-
RVM IN VISCERI-
BVS TERRi£.
Mnium reBe philofiphantium eadem e& opinio atque
fententh'. Cun&ametaiia vapore faiphuris ac argen-
to vino generari. Quoniam cum pinguedo terra calefaCla 3 rum S®* 1 *"
aquafubjlantia?n adinuenerit aliquantulumglobatam } eandem
tum virtute naturali , tum corporum cceleflium radiis atque conatu coeli ,jfecun~
dum puritatem aut impuritatem vtriufque Aurum , Argentum } cuprum an¬
num >ferrum & plumbum , corpora illajpeciofijjima in venis terra confolida -
mt. Sunt autem dua in hac mundi tejludine caufi, effectrices 3 Natura ef
Ars.
Natura quotidie nouas producit res atque generat: Ars vero Natari:
illarum rerum fimilitudines per conceptum in fe imprimens ,na-' Ars *
turas veftigia lineationefque miro modo profequrtur. Ita vtjt in¬
genium hominis in quibufdam aliquando non opituletur iipfam Naturam ab
operationefuapalam eHdefecijfe. Ars etenim Naturam,adiumento na¬
turas nonnunquam corrigitjfupplet, &; quodammodo (prafertimin
hac magnifica mineralium Diatribe ) iiiperare videtur. Quod a Prifiisil¬
lisphilofophis in memoriam eB confecratum.
Duo Juntphilofophorumgenera : Quidam naturam duntaxat per fe in- Genera
ueftigantes virtutem ac potentiam quam habent res fublunares , tum abEle-
mentoriis qualitatibus } tum a ccrto&fiellis, literarummonimentis tradidere > Um*
A vtfunt