Page
46 Philosophia Reformata Lib. I.
confellione in hyeme pondus vnius drachma. Quodfifeceris,omnes infirmi -
" tutes corporales,ex quacunque caufafiue calida fiue frigida fuerint, depellit.
Et conferuabit fanitatem, drjuuentuuem in homine,ac ex homine fene
facitjuuenem,&facit cadere canos crines. Item noflrum 'venenumphilofophi -
cum curat lepram confefiim : Phlegma dijfoluitfanguinem mundificat,vifum
dt* omnes fenfu* acuit, dr ingenium miro modo fuper omnes medicinasphilofo-
phorum. Quire noflra medicina afiimationem non habet, quoniam omnia fa-
fta Cuntpropter hominem d*e. His primam partem I. Lib. Reformata philofo -
phiaabfolutam volumus, fequiturpars fecunda,deprincipiis naturalib, huius
artis ac fcientia philofophka.
SEGVNDA PARS
LIB. I. REFORMATAE PHI-
LOSOPHIaE de principiis artis
PHILOSOPHICAE.
Inime eH dubitandum, hanc artem habere principia vera,
cuipfa naturacorpora metallica format de mineralibus. Vri¬
de philofoph 9 diftmguit corpora mineralia in lapidesfulphu -
ra,acfales+ Et horum quadam funt rara,fuperba, & qua¬
dam illorum duttibilia,quadam non. Et qua funt illarum
rationes, dr caufa earum generationis, patet exprace denti -
hus. Ideo non eB nece(fe,plura hic de illis dicere.
Partes mins- Difiingmntur autem corpora mineralia fpecialiter in duaspartes, fcilicet
raimm. ^ p A rtem metallicam,dr partem mineralem. In parte metallicam, ideB,
in metalla quas originem Mercufto ducunt. Et in partem mine¬
ralem, quas originem ex Mercurio non trahunt. De metallis exemplu,
vt aurum,Luna, Mere unus,lupit er, Mars, Saturnus,e letfrum. De mineralib.
exemplum, vtfales , atramenta,alumen, vitriolum ,arfenicum, auripigmeu-
Metalla ex tum,de me tallis,qua originem ex Mercurio ducunt. Sunt autem duchbilia
ST U & ^quabilia omnia metalla, quas originemex Mercurio duxerunt:
quia materia eorum eft fubftan tia aquea, mixta cu fubftantia ter.
rea commixtione forti v Yt ynumab altero feparari no ppffit; quare
conge-
Arift. 4. Mc-
Mor.