Page
§0 Philosophia Reformata L1b. I.
piens/cilicetab auro &: argento, vfq; ad principium, id eft,argen¬
tum viuu. Vitra ifta principia fimpliciumelementorum,fecundu
<quod antea fuerunt,an te Mercurij generatione,ita remote in arte
eft impoffibile. Si edet poflibile,tunc fequeretur,quod denouo ex¬
tra primammaterLm Mercuriummetalloru, ars componeret ele¬
menta^ viceueria ars generaret Mercurium ficu tdeftruxit,quod
impoffibileeft artificialiterfieri,Benequide arsdeftruituracapite
vfq> ad pedes,idefl,Mercur uapedea:d ficansvfq; ad caput in iub-
tiliori forma cum fubftantianatur^quxe antea fuir,ars cocedit.Sic
DidHancur diuiduntur fpecies rerfi cum in aliam forma quam antea fuerunt,
fpccics» tranfmutatur.F* te flatur philofophus*, dicens ;$ci a n t a r t i fi c cs Alchimi^,
fpecies rerum permutari non poftefquod quidem verum eft)mfi
in primam materiam tranfmutentur vel conuertantur,ideft,ar-
ge n tu m vi uum v £/ vitra hoc non confulitfecmfieri eft impoffibile.
LIBRI I- PHILOSO-
phi^ REFORMATA PARS
TERTIA DE SCIENTIA DIVINA.
ABBREVIATA.
Orro dicimus vttnm natura o?nnia liquabilia ftht natur di¬
ter ex Argento vim (fifufphnrisfubftantia : eo quodpro / riu
eft argento viuo quod coaguletur , ex caloreJiue vapore ful-
phurts '. Quoniam omne fu cum naturaliter exhibet fuum hu-
____ midum Fapore ergo fulphuris argenti viui coagulatum eft ex '
fm fubftantia terrea fubtih>aerea (fi digefta admtftioneprima fibi vnita afiio-
ne caloris ipoftea eleuata ,decofia(fi dtgeftaftonec habeat vimfutyhurea coagu-
Atgentum Undi Argentn. Argentu vero viuu in prima fua radice eft compofitu
tihum qm ex terra alba,n:m:fifubtili,fulphurea, cuaquaclara fortiteradmi-
fta,donec fiat fu bftantia vna, non quiefeens in fuperfide plana. Eft
enim homogeneum in natura: quoniam aut-remanet totum in igne fixum^aut
totum ex eo volat in fumum , cum fit incombuftibile (fi aereum. Et hoc eft
ftgnumperfe fimis : Et Ideo cum poftea in terrafulphurea decurrit cdefafium>
fuperim
/