Page
totlj
Npi,
W,
trtxl
fm.
tnedi*
alidis,
ilis 112.
enam
IS
acaia
iierit
iSi
non
diui.
r,vt
Di.
tk
fub-
>im-
;rue-
aper
ufi-
liem
iis»
Pars IV. Pe Dvodecim Gra’c. Pniit yf
fixum, quoufque fluar,& alteret in complemento folifico, & luni-
fico certo. Et in hoc completurarcanumprcciofiflimum,quodeft
fuper omne hujufmodi arcanum,impreciabile precium 8t om-
niumphilofophorumthefaurus.
Exerceamini igitur ad illum cum laboris inflantia, maxime in diuturni¬
tate meditationis immenfa : quoniam cum illa Ehxir completum inuenies , (fi
flne illa nunquam.Uodos vero ipflus completofer mone vobisfuperius dedi>non
Jub migmate yfedfub plena fermonis ferie s dfiretionem veflram lucide allo¬
quendo ^quoniam te fle DEO , fle libris phibfoph antibus omnibus , (fi cunilis
Jfcient ibus y nihil in hac arte inummus melius nec perfidius, quam inifla bre-
uitateiam feripta,attamen truncata > quamuis intelligentibm fatisfitprolixa*
&££$£&§ _
iSi
ORMA-
TA PHILOSOPHIA PARS
4 . DE DVODECIM GRADIBVS PHI¬
LOSOPHOR VM.
■mm Ntentio natura ad faciendum noflrum magtflerium e fi, quodla~ Magifteri $
J bo pisdiuidenduseff in quatuor elementa y vt quodlibet perfe >fe- fapientum
K eundum exigentiam naturapojfltpurificari. Et illa efl prapara - cx Natura ’
Q]\ tio rerum, qua prdceditoperationem per f e ttapraparationis, (fi
proprie dicitur feparatio elementorum, quoniam illa diuidit omnes par- Separatip c-
tes impuras a partibus puris, vt cum lenioribus & purioribus fiat Juccejflue kmcatoriii-
cum naturali coniunClione noftra perfe&aprseparatio, qua fit per reduftioncm
humidicumficcoflatim (fi immediatepraparatoru, per beneficiufeparationis
dement oru ^aliter humidu non amaretficcu, nec corpusffiritu fi primo non ef¬
fit bene ab eoruminfedionibus lanata cum diflillationib* (fi calcinationib 9 fio-
lutionib.(ficoagulatiomb . Namp feparationem elementorucrematur
falfaturaftue fulphureitatiscomburentis, q veniebat ei per macu¬
lam originalem noftri meftrualis,quod efi corruptio noflri lapidis. Corruptio &
Idcir. pidlsphiIof ^