Page
Ia
tt '6 Philosophiae ReeormataB Lib. L
PARS VI- LIB-1- PHI
LOSOPHI^E REFORMATA,
DE RECAPITVL ATIONE ARTIS DI¬
VINA THFORICA.
Materia pri¬
ma.
4, Elementa
Diuerfxna-
turje.
Creaturas
naturas ha¬
bet diuerfas.
Angelorum
creatio ex
folo igne.
Ntiquiffimum Entium Deus,Ingenitum, ^Eternum,
inquit T balesMtlejius : Pythagoras vero dicit j Dico Deum
ant e omnia fuilfecum eo mhil fuit cum fuit: Dehinc pht-
§Tj loforborum mentem fi declaramus. Deus cum folus fuilfet
La p“ ncipio,creauit vnam fubftantiam, hanc primam
materiam noimnamus: Ex illa fubftanrta alias qua tuor res crea*
uit,ignem,ue-em, aquam, & terram : Ex quibus tam creat/s omnia
creaui fu b Annum quam inferiorum.*
Sic ante ora-ua aha praeter materiam primam,quatuor crea¬
uit Elementa,ex quibuspoftea quod voluir,Qreaujr,diuer/as vide¬
licet naturas.
VndeDeusfao verbo creauit, quibus dixit: Eflote&fa&a
funt/c-licet quatuor elementa, &: alia.
Ex iis igitur quatuor ( videfehema 17.) Elementis omnia funt
creata canquam ex radice,coelum,'Throni, Angeli,fteiIa^Sol,Luna,
mare, ac omnia quas in mari lunt ; qi x varialunt,&nonfimilia;
Quorumnaturas Deus diuerfas fecit ficut creationes, eo quod ex
diuerfis creabas funt Elementis*
Namfi ex vno creata effent Elemento jonuenientes haberent naturas-,
fed quia hac diuerfa elementa cum commifcentur , fuas amittunt naturas^
quod calidum frigi do commixtum , nec calidum , necfrtgidumJit: Humidum
verefico mixtum nec humidum pt nec ficum «.
Ideo creaturae inde exeuntes naturas habent diuerfas; Qua¬
rum creaturarum quafdam ex vno creauit Elemento,&funt An¬
geli, <ju os ex folo igne creauit, & ex duobus Elementis,/ciJicet ex
igne