Page
2 . 12 ,
Philosophia Reformata Lib. 1.
• IS requirit expenfas, quoniam vnus eft Lapis, vnaMedicina,vnum
vnaMSi- Vas,vnum Reg-men, vnaque difpofitio,inde patet artem effove-
cina. r.flimam: Nunquam etiam philofophi ftuduident tot colorum di-
vnumVas. uer ^ tate ^ ordinem exprimere, mfi vidiflent &: tetigiffent.
In naturanodrumelt exercitium, & intentum obfequium:
yna Lapis no per efl de re anirn ali , veget abiti & miner di : Vnius itaque e flo
ll °' voluntatis in opere Natura nec modo hoc modo illud attentareprafumas> qm
in rerum multitudine ars no [Ira non perficitur, Quantumcun^ enim diuerfb
Jicentur eius nomina Jxmen vnafola femper res ejt^&de eadem re : non enim
introducitur in naturam , quodm ea non eH de fua natura. Quare oportetejfe
neceffarium,vt agens & patiens fint in genere res vna & eadem : Inferie au-
Pem altera & diuerfa Jecundum Mercurium, quo diuerfificatur mulier a viro ,
quia licet in v no genere conuenian tutamen interfe habent differentiam dijlin -
ftam,vt differunt materia dr forma. Materi a namq; patitur a&ionem,
formavero agit fihi affimilans materiam* I deo materia naturaliter
appetit formam heut mulier virum, St turpe pulchrum. Sic libem
complefiiturcorpus[piritum^vtadfuamperueniatperfeBionem : Cognofcen -
do ergo radices naturales melius facies ex ets opus tuum-, quo non potejl alto mo¬
do lapis exprimi , nec alio nomine nominari ♦ Patet ergo ex pramidis,
quodLapis nofter efl ex quatuor Elementis,St habent eum tam di-
uites qu am pa u peres, St inu eni tur vbique, St affimilatur omnibus
rebus,Steft compoiitusexcorpore, anima Stfpiritus Stconuerti.
tur de natura in naturam, vfq; ad vltimum fii^ perfe&ionis gradu.
Dixerunt etiam quod\ apis nofter fit ex vna re,St verum efh nam
totum magifleriumfic cum aqua noffcra: ipfa namqueeftfperma
omnium metallorum,& omnia metalla refoluuntur in ipfam,vte(l
oftenfum.
Sal metallo- item-. Sal metallorum efl lapis philofophorum:lapis n.noflercft
*wi P ho. a( l ua con g e ^ ata in auro &: argento, St repugnat igni, St refoluitur
rum! ° P * in aqua fua, ex qua componitur in genere fuo. Ergo redu dio cor-
^ porum in primam materiam, feu in argentum viuum, non efl alia,
Solcft mcru nifi congelata materia? refiolutio, perquam feraturaaperiturper
ingreffionem vniusnaturae m aliam. Vndephilofophidixerunt, Solem
nihil aliud efTe quam maturum argentum viuum. Nam in Mercurie
funtfolum duo elementa aBufcilicet terra & aqua^qu*funtpafftua . Elementi
autem aftiua> vt der & ignis,funt in eo inpotentiafolum. \
Sed