Page
311 - E P I L O G V S L I B R I. I.
KArnaldus dicit: Hic lapis nofier virtutem habet efficacem omnem fa¬
nandi infirmitatem fuper omnes alias medicinas medicorum. Nam animam
latificat,virtutem augmentatjonferuat iuuentatem,dr remonet feneffiutem.
Non enim permittitfanguinem putrefieri,necfl^gma fuper dominari, nec cho¬
leram adurit nec melancholiam fuperexaltari: emo fanguinem fupra modum
multiplicat , contenta in fiiritualibuspurgat,(fi omnia corporea membra effica¬
citer refiaurat,(fia Ufione cufiodit, & generaliter omnes tam calidas quamfri¬
gidas,tamficcas quam humidas infirmitates ar&ijjime fanat ,pra omnibus a-
lijs medicinis medicorum. Quoniam fi agritudofuerit vnius anni, fanat in 11.
diebus:fi vero antiqua fuerit ex multo tempore fanabit in vno menfe Et bre-
uiter omnes malos expellit humores fiomfy inducit: confert amorem (fi hono¬
rem ipfum deferentibusfecuritatem tfi audaciam , cfi inpralia vici oriam.
Et in hoc completur fecretum natura maximum, quodeft
fuper omne pretium pretiofillimum fecretum, thefaurus incom¬
parabilis &pretiofifiimus,quemhabentibus DEVSinfuamen¬
te recondat, ne i nfipientibus patefiat.
epilogvsTTbT
PHILOSOPHIAE RE-
'FORMATI.
(oronidis loco concludemur hunc Librum cum aenigmate &
colloquio pbilofbphtco.
vENIGMA PHILOSOPHORVM, SIVE
SYMBOLVM SATVRNI
PARABOLICVM.
VE N IT aliquando cum per tot annos vita mea nauigarem a
polo Arttico adpolum Antar Elicum , vtfingulari Deinutueiice^
rer ad littus magni cuiufdam maris : Et licet maris iBus mundi
aditus (fi proprietates optime cognitas cfi per (pellas haberem,
nihilominus infeius fui, an etiam in illis oris generaretur pifciculus ille , Eche¬
neis,quem tot magna (fiparua conditionis homines hattenus tam folicite qua-
Gerunt : Dum autem in Ut tore Melofynas hinc inde natantes cum Nymphis
conjpi-