Seite
ELENCHVS PRABCIPydRVM LO/
eorum huius libelli»
Prima Iudaeorum gloriatio,ex nobilifanguinefan&orumpauiarchs
rum procreati fint» folio rj»
Confutatio primae gloriationis Iudaeorum» iij»
lidem Aui & PatresTudaeorum 8( Gentium» v.
Altera gloriatio Iudaeorum, cp fint circumcifi» 1 vi»
Confutat io fecundae gloriationis Iudaeorum. Ibidem
Iudaeos non efle folos populum Dei prae omnibus populis» ix»
Sacramentorum noui Teftamenti finalis caufa. ibidem
[Tertiagloriatio Iudaeorum,q> Deusipfelocutus fiteis,ac dederit ipfisle
gemin monteSinai» xtj»
Confutatio tertiae gloriationis Iudaeorum» ibidem
Dgmones & mali hoies habent Verbum Dei fed in pgmiciem fua» xiijj
Quarta gloriatio Iudaeorum,q> terram Canaan, urbem Hicrufalem, 8C
Templum habuerunt a Deo, xv»
Confutatio eiufdem gloriationis Ibidem
Quod Iudgi firmiter perflant, Meffiam mittendu adhuc,cofuratur xvi»
Primus locus Patriarchae Iacob Gen.xlix.a Iudgisuariecorruptus xvij»
Qoffae&effugia ludseorum ia locum; NON A VFERETVR Ice *
ptrumDeluda &c» xix»
Alterlocus,qui extatinter ultimauerba Dauid,ij.Regum xxiif» xxi j»
Difcrimen inter templum Salomonis,& domum a Deo gdificatam xxiirj.
Locus Hieremfae xxx.cap.domum Dauid duraturam ingternum xxv*.
Locus Haggai cap. rj. quod gloria templifecundi maior xxviq»
Angeli SC Diaboli confligunt acerrime propter femen m ulieris xxxrj»
Locus Dauielis excellens SC infignis de lxx» hebdomadibus xxxvi»'
Akiba,praepoflerus propheta,praepofteriMeffiae Kochab,fub Caefare
Traiano xxxviq»
Mendacia Iudaeorum impudentilflma in locum Danielis de feptuaginta
hebdomadibus» xli*
Mendacia Iudaeorum contra perfonas, nempe Chrifti faluatoris noftri»
& Mariae famflifltmaeuirginis& matris DOMINI» xlv*
Iudaei praeferibunt Deo modum quomodo debeat eos liberare xlix»
Mendacium Iudaeorum putidum, conquerentcsfe captiuos teneri apud
nos Ibidem
« i
Duplices Iudaei, Mofi uidelicet & Caelaris li.
Adhortatio adminiftros et corion «ores uerbi,in locis ubi Iudgi funt Iit]*
Quicqd fitincontumclia filijDeijit certo etia in contumelia Patris lv*'
Quod longe fatius fitporcumcflequam talem habere Meffiam,qualem
ludat i optant» “ “* "■ lx»