Seite
** 4 ** 4k *•» •» j
RVM MENDACIIS D. M. LVTH. LATINE
redditum pwl, louam.
. * -\s
*»-** '
*- *
m&B
RATI A & paxin Domino lefu Cbrifto.Ac?
cepi literas ueftras,domine & amice, in quibus
i continetur Dialogus Iuda*i cum Chriftiatio,'
j qui conatur locos infrgneS Scfipturae, Cquos
pro afferenda Chriftiana fide P ueritate produ
cimus.) deprauare,ac longe aliter q ueritas effc
interpretari,qud (uo palam rabiofo feripto co
natur fundamentaChriftiause fidei labcfa&ae.
* t > ^ *
* ■* '■* *■
* < r
re atqjeuertere. ^ ,
Adhtec omnia,cum uobis tum & ipfi in h unc modu refpondeo: Neti
tiquam mihi animus eff eum ludiis occaecatis hominibus rixari,aut ab ip
fis difcere,quomodo Scripturae exponendae aut inreliigendae fine» Satis
noui Iudaeos effe rixofos. Multo minusin id ftatui incumbere,ut conuer
tam IudatoSi Hoc enim fieri nequit,cu caecitate a Deo perciiffi fint Nam
& duo excelkntesuiri,Lyra Sc BurgenGs,ante cetum & ducentos annos,
deinde & quidam ali),Iudaeorum abominabiles gloffas defcripferuntdi
ligmter, & fatis firmis argumentis confutarunt. - T
Sed nihil apudluebeos effeiff um*ft,taniimdutiarcs & deteriores fa/
&ifunt.Cum autem ita occalluerintadomnesduras&horrendas plagas
Dei,cum tales fe gerant,quafi feftinent perire,fanari & feruari nolintteu
ne his quidem manifeffis irae Dei fignis moueantur, q? mine totis mille
quadringentis annis,ULexijyiaijmLmiferi,cuius ne adhuc quidem finem
aut praefixum.ullum tempus,omnibus fuis orationibus,gemitibus ad De
uiiiCuc ipfi putant fe orare^irnpetrarrpoffanttcum tot uerbcra&fulmina
Deiuiuentis C inquam} induratam gentem non conuertant,facile eft gfti
mare, rioftra uerba aut argumenta hos lapides non emollitura effe.
Definant ergo Chriftiani rixari cumobftinatisludaris. Verum fi ali/
qua neceffitate aut occafione cu ipfts difputandum aut loquendum eff,tatt
Uim hacpraeferipta utaris forma uerborumtO monftra caecitatis uiri Iu/
daei, audite: An negare poteftis Hierufalem &C templum, una cum reg/'
no & ficerdotio ueftro,nunc mille quadringentis & fexaginta annis mf
ferrime deuaftata & folo aequata effeC Nam hic annus, quo numeramus
i, “ " 3
-•ff «
* ij;
!i
* .J,
%