Seite
. s* .
y §0 +*
w
OS I 7 DAE 1 SET E .0 k, U E
. , „ flos Chdftiadi,artno a ChriftolVleflia nato M. D. XLIL funt completi
CCCC*LX VIII. anni*att£in M* D* annofumus,q> V^palfenus
Tirtt»HimifafcmrUW.rnr fnn^iYnc | JnA^^n^nnt in «xiliu, ac tOtU
,penitus deleucnint nomen ludaicum. Hunc iube mterinaaodulunixxtri/,
t **cent nobis Iud^i.Res clamitat quo reda&ilmtlud*j :interim uerbis la/,
-i^^jdgpa^cltfpiiten^uantuqlueffnt»' ; ..s
& Nam bgcimmanis&horreda;iraDeiirati£cIafeoftendit,fi4uddabi^
'zbr ' Judaeos adhuc expeftantes Mefthm^er far iin errnre nwimn ) id -qUQjf
uel trimus puer poflfet animaduertcre.Nam Deo nullamodoLtanta efttri
buenda crudelitas,q> populum,quem pro fuo populo eledo habeat, tjnf
dtUatanictudelitef^immifericorditer^elTetfraiftafnriis^tamobfirmatjy
- 6^ durofilentio tranfiturus tantas aerumnas,nonUerbis, non operibus^
n0nullafignificatiooedaturusconfolationemjnonfinemne<^mad5fai!
sdluruscal 3 muatibustantis.Quisenimmemfcempdiferreuhni.& crjudei^'
.**" ' jtSumimre crederet Dcurftfquis fperarec aut di ligeret. Reipfa ergo S. palatii hoc 'oV (
•ieatbexem* pusinauditgJiorrettdae,omnibusfecullsabimtiornundi incognitae irad
piumgmifi oftendit,IudaeOsa Deonunccerto txietSo&jeifcnon amplius eflepopulw -
» jr*®-** Dd, Deum Aon uelleampHus Deum eife carnalis Ifraelis:& impletum
iam o!im cjR , quod Hofee propheta dicit cap, i* Lo smmVcJ
''§- e€ ’ eft,no eftis amplius populas meus, Nec ego amplius fumDeusuefterj
. t hnr ner* ira irriAh ai* E* Wt-ihiltng gftinrliritim qnatr»
uerbis quis aUequipoffit;fingant,faciant hic quicquid uelint,Remipfam
. iiidfmns praenmiiBt hnrnnrLfaUilv
Et fi ulla edet in eis fr inrilla humana* m^ anf fenfus communis,tucrf,
proferoficapudfe cogitarent: AhDomine Deus patrum noftrorumj
■>- ^,-c. ffroh dolor,uidemus magnam mutationem fadam cu rebus Iudaicis.Exi,
i /\ , * jiumeftnttnismagniirrijnimisdHimmumnimtchr>rrihilg&d»mm ; Da .
^^tSspropter aliquodingej^peccatumuimLtuas^iLoblitus eft noftri $Cci
' Equidem neq? Iudaeus neqj Hierofolymiranus fum ,& ta m equoties cp.
gito horrendum illuni irae furoretnDei contra hunc populum,olim tam
dile&um, non libenter hanc Cogitationem admitto^ ita omnes medullae*
■ ' omniaoffa mea jConfpc$u huius irgcontremifcunr. Quid futurum eft iri
reuelatione irae illius infinitg SC aptern^ enntra faifns C hriftianos &on>
/ ,r .nes impiosC' V t maxime Iudgi Dominum noftrum noniuhcanlpro iMef
*^"T ria,uidemustamen remitageftam ede, ficut Chriftus noder Lucae xxiJ
praedixit: Cum uideritis Hierufakm cindlam exercitu, tunc fcitoteapprO
. pinquare uaftattonem cius.Hienim funt dies ultionis,&erit magnaati
^ guftiainterra,&irafuper hunc populum.
fn fmr»ma j Mf>l« rliTputarf fiimTn^ig Ji>arMnilis rinftrf fidftMpii att>
‘ , fleris fic educati,fic imbuti,fictindi funt ueneno etacerbitatecotra noft^t
Icfum, Dominum & Saluatorcm } adco ut nulla fpes fit refipifeentise, nifi
i” . . Ws»,
Imf *
£ W
* >
/