Seite
I
. . J), -HAR-T, t?THS %
forfan finiam magna ira rnrtterwri & paUefa&i,cbgaHtUr fateri
Mediam uenide,&eumcde Dominum noftrumlefum Chriftumialia*
intempeftiuum admodum fuerit, imo plane fmdva.cn hishelnfc rKfpnm Ci > ^
re, Quod Deus fit trinus et unus, Quod Dcus,filius a!n'flimi,fithomO
fadfus,Quod Maria matadjtfiJg.Dei.jSfam nein fanis quidem hoibuS, '
& fauentibus,ulla ratio,ulla acieshumangmenti&hgcaffcqunret, multo '
minus ta acerba,uiperina,uenenata, horribilitetxa^a^qrdaludaeorum»
Cum ludaeinon refipifcantad tam horribiles plagas Dei, certe ad Uerba
lesnoftrasadmonitionesmultomitiusfanabuntur, quemadmodu fupra ,
commemoratum eft. Mofes nec plagis nec miraculis,necpredbus nec mi
nis Pharaonem potuit fanare, donec difeeret, Deum ede Dominum*
inmarirubro» '•*'
Nuncquidem ad confirmandam noftramfi dem.& confutandos tudg
Ofllm craiTos wvnrgc^odendemnsqtiarri delirent hiAoriin fna rpItcnVinc.,
& enarratione Scripturarum, cum adeo finr uirulenti ad infectandam
. noftram fidem, fi forfan cefferit hoc aliquibus Iudamrum in falutem ut J**[
pudefiant.Nos iam noaiaquimurIudgisCquiut induratiindigni furit) '
feddc Judaeis,& ipforum blafphemis coeptis ac &&is,ut noftri Germani
etiam fetant» ^ __ .
I Pfi quidem habent unum quoddam argumentum,de quo fu
perbiffime fupramodumgloriantur,GudILtuimcdummis «i ,
I patriarchisjfummis hominibus fub foIe,Abraham,Sara,lfa -'
_ l ac,Rebecca,Iacob,feefle pofterosduodecim patriarcharum, fanfatmp* ,
et ortos ex fan<do populoIfraebQuernadmoduhoc Paulus ad Romanos
ix. fatetur,8id(cit:B quorum patribus Chriftus fecundum came» Et ipfe f M t t
Medias feti Chriftus loannis quartoi Salus exludaeis eft* Hinc gloria
antur fe efle populum Elegium,fublimem,Nobiliffimos omnium fuper £ / y .* lyT <\ ^
tcrram.NosCES^jQoijm^oceftiGenteSjprgipfiSjSiinillorumoCuliW * *l j ? tff ,.
uix digni fumus hominis uocabulo,uix digni qui pmitnifcisfif urrrnicti *'
lis habeamur.NeCp enim orti fumus ex hocgenerofofanguine, rtonex * ‘ - *-■
hac nobili ftirpe natf fantfliffimorum fub fole,aut tantorum patrum.Hoe
eft pene fummum & prgeipuum aefirmiffimum argumentum,cui inniti/
tur ipforum gloria,quo inflanmt^iftu.pluaqpharilaico.
Hinc obftrcpunt Deo indefinetiter in fuis Synagogis, Orationibus*
feftis,canticis,do(drinis,totauitat Ibiftantinflati faftu Uaniffirtio,&e/
idem(ut ita humano moreloquar de Deo Xftreni ie-nbtatranr, h cnenre/
ant SC cruciant Deum.Ibi ingenti clamore obdiapuarDco, eucplaudat, ,
q> fint fegregatia gentibus,nati expatribus ,_q> unt thefaurus & peculiu
Dei &c» Atcp huius gloriationis,^ femen Abraha?, q>pofteri 8C prpge
ntes patrum fint,nnl lrrs^dufquam modus necp finis» ,
Vltrahec,ut eos palam furere,& rabiequadam agi nemodubitet, dul