Seite
~.J&” 4
0* 1VDAE1J ET E®Ki ME |fvii /
tiflimc gloriantur, &agunt, pharifaiee, magna pompa gratias Dec£
Primum quod fint creati homines &nnn heluar Secundo, quodlfrael
fint Conditi SfnnnGo pm. Tertio, qnnd mafrnl i ?S rifin fretnin» crt/
ti ffrft. Has uanas, ftultifiimasnaenias, non ex Ifrael,non ex patribus,
fird ex Goijm didicerunr»Nam legitur in hiftorrjs,quod Ethnicus Ph u
fofophus Plato, haecquotidieingeminant, laudansDeumCfi modb
harefuperbia & blafphemia laus Det appellanda eft) Nam is etiam foti/;
lus eft laudare Deum pro his tribus: quadhomaoeatus effet, non be/
luai quod mafculus & non foem ina, quodLGraecus & non Barbarus*
Hxcomniaftul affinia funt,blafpHema,& uere barbarica. Quemadmo
‘ ^ dum Romani & Itali infanae fuperbia» nullam hahfnrfauflam, putahtas
fcfolos effe homines,reliquos omnes anferes aut mures* *
Hartc carn alem gloriam de fanguine,ftirpe Ifrael,ncmQ potefi ris exi
ftnerejn ueteri Teftamento (quod tn nemo ludaeorum intdligit) faepe, f
•W/*. Deopuniente h an r ramalem fiduciam T in hellts fnfi.nidi. hlgati funt*
Omnes prophetae illum faftum ohiurgarunt acerrimis conci onibusini
hit enimaliud efi^qimptafiij^h^rarnaliafidnriafoe fpirtnifine fide,’
Propter hoc peccatum faepe infceliciter pugnauerunt.fsepe ipforum ex/
grritus cae.fi funt. Ioannes Baptiza plane Heliae fpiritu aedrime eoa
•obiurgatjCum inquit '% Nolitedicere,filtj Abrahae fumus* Amendico
nobis,potenseftDeus ex his lapidibus fufeitare filios ipfi Abrahae*- *
que ibi Ioannes non uocat eos, fandum populum,aut filios Ifrahcl,
ferpentes t uipg ras-, geniminauiperarum. Verum hoc erat non me dio/
criter laedere generofam ffrrpem Ifraei» Ideo regerunt durumconui/
tium.fDaemonium habet. Sic &Chriftus uocat eosliapentes* Item Io/
annisodauo inquit: Sifilt) Abrahae effetis, Abrahae opera facerctfei
Vos eftis ex patr e Diaholf^& operaeins fiatis» Hic fuit homicida ab
initio. Haec ingens contumeliaeratnon ferenda populo fan do, quod
non filq Abrahae, fedDiahnti eflent. Quemadmodum & hoc tempo/
re,haec mifem, reliqua£exiudaeQduxi, hoc ferre non potefhNam hoc
ria Judaeorum,
Et omnino arbitror,fi Meffiai ebtiim (qiieni expedant) ueniret, at<|r
hoc fundamentum,hanc eorum gloriam conaretur tollere, quod crude/
liu* eum madarent atque ernrifiymi^ quamnoftro Iefufecerunt, dtV
S~ ;£? v duriqueeflient T nnneflTrnerurrtfrd ahnminahilr da»mnmiim f *
* Namipliifibiinanimofuoihiipio&carrtalifinxerurit&pinxerunt eiu£^
cemodi Meffiam, qui hanc carnalem fiduciam duiobditate, de excellk
fhrpe,atque fanguinc fando Abrahae, confioriatumsik^LpropagatU/
rus, id «f, qui approbaturus (it ipforum blafphemias, damnarurus
creaturam bqnamDei,abiedurus fcemincumgenus, non confyderat»
“ fexil
1 '
: &