Page
fexu eond[ftCo7cunii &fceminae creaturae preciofae Dei finf, ae/ :
que atque mafculus, imagines Dei,caro excarnc,offa exoffibus noeris,
quibus nihil eft mafculo coniundius: funt matres, forores>fiIiar, uxp/ ' *A-v
resnoftrae &caet. Sed ipli forfau Saram , iuxta fuamfatuam, ftultiffi/ ^ *
mam,rriplicaumgratiarumadionem,dequafupra (Domine tibi laus* <?*••***%
quod non fumus fcemmae > non habent tam nobilem, quam uirumi
■'TE®!
rimnobiles,exAbraham,partim pleberj ignobiles, ex Sara fui t.Sedmif
fos faciamus fatuos & fatuitatem eorum» ,
QE hoc argumento & gloria naneloquemur. & potenter ic firmiffi/
mis argumentis oftendemu?, non quidem'Iudaeis C nam hi neque effati*
ab ipfo Mpfc, neque ajiio Meffia hoc ferrent, ut dixi ) fed coram
Dep, omnibus pijs Si toto mundo offendam, hoc eorum fundamentum * **
nihil gflg i &i ad hoc aedpio Mpfen Gene, decimo .(eptirtio, cui merito .
crederent,(i' uerilfraelicae effent. Nam hic cum iuffudiuino drcumaV
fioiaftituituritidicitt QVICVNQVB MASCVLVS NON
FVBRtT.ClRQVMCiSVS, HVIVS ANIMA BXTBRMf.
NABITVR E- POPVLO. HisuerbisDeusihdicat,Omne quod
«carne nafeitur aut natum eft, ttumdaamjtionis efle, quantumcutv
duefit nobile,generofum,fublime uel humile. Nam ne Abrahte qui
|.<fan femen excipit,qui non folum nobilis Si generofo fanguine, inde a 10»/t
Noha,fed & fandus pronuntiatur, Genefis decimoquinto, Bttx A*
bra<n iamAbraham multorum mille, coetuum pater fadus eft, Gene»
xvij 4 nulli tamen filii W c pofteri eius debent numerari in popula
Pei,fed BMknrnrrgigdt,exterminati e populo, nifi u! trana unitatem car/
m 1 em,ffl^mdd^n^.&redpianturinfQediig£)d.Coram mundo qui/
dem fichabet,quod homohommeeftgenerenobilionQuemadmodutti .
& quidam eifrellnnt alinginoemV^arig mentiSjprutlenfi* 3 rphVvry cOTpo/
ris.forma,popularitate,opibus,potentianrmi qmVlamjnagnis quibus
dam Si heroicis uirtutibus longe praeftantiores funt al rj s.Na m eiufcemd
di difcrimina& gradus, oecd&eftin hacmifera, caduca, mortali uita
e (Te. Haec frrtiium. nereflifati corporis 3 ha»e pertinent ad conferuatio/
nem Imperiorum in mundo. Verum corarciDeo,& ccelefti Maieftate,
inflatum ffare,et gloriari quam fis nobilis,praecellens, diues prtealrjshd
minibus,efi Sajanica;fijperbia> cuois natiuitasfecunda carnem, coram
ipfo,damnata (ftjGene.xvq. nifi ipfmsuerbum&padum denuo auxilie
tur,faciatque renafei, Si a priori ueteri nauuitateXegceget»
QuandocrgP nunc Judaei in fua oratione, imo uainiflima battolb/
gia,faftu pharifaico, tantum non turgentb , impudenti or e fuo gloriati/
tur,feeffe. fandorum Patrum nobilem &nguinem,ftirpern, Si genero/
B ii)
tBfec .