Seite
. a
~^&4*- V » y ■S" t
e^i-tfit
- "f *
U ^ ‘ *i -
fr*. ** # *.
* I, *v« '
• 1* t *
* ■ \
" *•■, %**•*• * V.
V*
‘-Ssfc
LVUti
D B I 7 D? A, B Ii B T' J5 0 R^* MENI) Ai -
fospofteros. Ideo fe fotosrefpiciendos efle a Deo, recipiendos iti -^i#"
|iam:Gentes autem tttGnijmftferem plrhis, pyprrrrm nobilitatis Ifrae/ !
litic3e,tanquam peiripfemata rescienda efle. Qu*fo te, quid impetra'*
buoc hacpbarifaica oratione? Certenihil aliud: Sireuera tam fandi eO'
fent,quam ipforummaiores,ipfe Abrabam,lfaac,Iacob:Etiamfi efferi*
pares angelis in coelis, tamen cum Deus fuperbokSjdaoQiiUctur, utPe/; {
trusait, uel propter hatic folana fuam orationem prpeipitandieffent in
ernum; tantum abeft,ut hgc oratio ex exilio reuocatura, & ad patrianv
jHierufalem redudurafit.
Quid enim hasfuperbifltrng uoces,& omnifaftu Satanicorabiofo o?
rationes aliud laciunt, quam quod Deum arguunt-mendacijjLO. uerbis
Genetis decimofepticno, de quibus fupra,ubi dicitur, quod omne na/
tumex carne,finon fecundum iuffum Dei circumcifum fuerit, debear
non folum plr hrinm,indignum,fcd etiam damnaturo & plane reiedum
aDcoreputari;8C DcumjioiidleuDcumeorum, quinonfint circumci/
fi* Contra hoc fremunt 6iLiaDmiuadiidaei cxcuquafi dicerent: Nequa
quam Domine Deus: HocncuidOLuerum. Sed cumiittiiisjcxjtlto 8C :
nobili fanguine fandorum Patrum,cogeris nos, propter hanc taiitam
noftram originem, exaudire, prouehere, ut fimus rerum domini, ut fi/
musgensfanda,&exaltare fuper omnesccelos, Niti enim hoc feceris,’,
turpiter excidis a promiffis mi« f nim inram-rig patnhng i-indwg. foce ut
lemen ipforum tuus populus fit,gens fanda inseternum*
Haec ingens Iudaici faftusituuiia, quid aliud eft,quamfi apud ttoi
Chriftianos aliquis Rex coram Deo ficuelic orare, & loquaciter obftrc
pere,quafi p*r khrflg deliri»mt nnmmi» Deus cogita,& refpice, quam
magnus Rex 5 C dominusego fim,quam diuesopum, quam prudens, cf
iuftustrefpicc quam florenti aetate adolefcens, quam luculenta & prae/
fbrm fnrma pnrlh/i» mihi ideo propitius, & propter has resmefalua,
transfer ULcoduixi* Nam reliqui homines falute indigni fiin t.ciim noti
fint camfoEmafi,prudentes, iufti, nobiles,gemerofa origine orti, quam
ego. Quaefote,quid haecoratiauduulaimpetritturaefiet? Certenihil.
aliud,quam ut fupcrne chorufcationes,toriitrua 3C fulmina, hoc mon/
ftrum luperbiaeconterritum,uno idu profternerentrirtferne uero&ful>.
phur&ignisefolo erumpens, hant; hefliam fit hito abfumeret. Nani
coram Deo caro 8C fanguis fileaq nVr ullnmodn.g lorietur.Aut ficut Mo
fes dicit: Omne mafculinum ejuod ex carne natum eft,eriamfi natum fit
c fandis patriarchis, atqueadeo Abrahamo ipfo, nifi circumcidatur^
damnatum coram Deo eft , nec hahet glo riari de Deo ; Sicut Paulus
Roman. tertio,& loann, tertio,dicunt. Eiufcemodiorationem Pharifae>
usmnoftro Euangelio etiam faciebatcoram Deo; Nprifumficut esete/
J ' - - - ....... ri ha»