Le-shalosh regalim ṿe-la-yamim ha-noraʼim / [S. Naumburg]. Paris : Selbstverl.