א י כ ה א ל ט ♦
ן״טע
אםחר . 1
דאז אתרוג אונד דיא ציטראנע .
דאז חנוכה־ קעוצל ^ ע אונד דיא ױם כפיר קערצע . 98
ד > ןז לייעד 5 אן דער מצה . 190
אײנע װאונדערבארע , מערקװירריגע אונד זעל ^ טואמע
געשינטע , דיא איזט געשעהען אין ק״ק װארמז 116
רעקרעט רעז קאניגז דער בײדען סדר־נאצטע . 122
צ ? ם 1 זס 1 זמוח • זיזגז 8
. וקגוג * * ־וא ן ? * * * * ?