חונן חונא־ע חוננזערכזהחנען חזינ 3 וי < ונטערן , 1 זונד וי ( ז דיח םי ר
נח 5 שע ווע 3 רינ 3 ו ערהחןטען , חונד דחז נערריענוש 3 ו בעןחהנען , ן ־חני
״יר חוין בעםןחווען , חיינען נייען חרדען , ווונשער דענן נוזווען דעו נו ־יזסי
זרועיחרדענו ' 3 ו שטחטוחירען , דיח דעקחרח 3 יחן דעוועןבען חי ז : ס י
^ רחסעו קניע־נ״ן , ווני ? 3 עו חן ח״נענן טטר״נכעןבחר״ח חיקקט,ועפז
; עטרח ^ ען ווירד . יעדער חרדענוריטטער ערהחןט ו - רוכין פםר יי
ײחרנענז ח״נע ״יגסהן 3 וק חהנבייסען . חונזער כינחנין־ ז יויניו
יזייוט חנ ^ ע״יעוען , דען נקטהיןנען פחנד היע 3 ו ב״ח 3 וסח £ £ ע 1 •
חונוערק טטחחטזקחנ 3 ןער דעק טיקעןרען חיים , חיוט וזנןנעו ' ״
• , . עגענוזחרטין - עו דעקרעט חין חונוערק גחנכען ר״ך בעקחלנט 3 ו ז .
חונד עו חן דער טטובע־ קח״״ער־ קרוהק־ חונד קינעטהיר חנהע
3 ו ןחווען, " חונד ניר דיח נעכויע בעעחן ^ ונ ^ דעסועןנען 3 ו ווחו
נענעכען חין חונוערער רו״סעןקח״״ער חויןי דער ןיהן - טרי
חיק . 21 • יחהר חוכזרער רעןרערונן . , חין דער פסח־ווחוך תקפיא ״
הק יגיף הירשל .