כי תבא קמז
5 ער 5 ערט 1 ונ ^ 1 וזנד ווײגזיציףיגו
1 זי־רי פוס,ח־ [ ן כירו״ ^ זס ח 1 י ( דיוו
ערדי 3 ו ועין £ ײר ; ו 3 ט ה 1 זט : ווירד
ן . ע ; . ן יזיהרן ן . 1 יבי 1 ןעהי > יחן׳ 1 ויהרן
וסהן יוונד יויהרי טח 3 טר ויז יויס־
( . ינשטין ; ז״ן : רחמ ויח חיהרי
נחבן . עבורט , דיח חיהר חויש דעק
| ײבי קחײט , חונד דיח קינדר דיח
זיח ן . בעהרט , חויז > וחנן . 1 חן ח 11 ק ,
היחו 1 יך חוי 2 פרעשן ווירד : חין דר
בע ! חן . רונן ■ חונד עגן״י , חין < וע 31 י
דער נ״נד דיך חין ד״נען טהחרן
ברינןנן ווירד : ( נח ) ווען דוח ניכי 1
ח 1 ! י ווחרטי דיזר ! עהרי . דיח חין
דיוענן בו 3 י ער ' נ״ 3 נט זינד , זחר ^ י
פע ! טין . ,בעחבחיטן זוירשט : דינען
עערהלמ־ןיכטען חונד פורכטבחרן
נחײען , דען עווי ^ ען דײכען ן . חט 5 ו
פירבטן : ( ניז ) זח ווירד דער עוויןני
דיר חונד ד״נן נח 3 קחח״ן חויסר *
חרדענט ! יכיפ ! חן . ןנוסיקן שוועהרי
חונד חנהח ! טנדי פ ! ח ^ ן . בעזי חונד
חנהחוטנדי קרחנק־ייטן : ( ר . ׳ ח ! ! י
ו״ 3 ן יונריכןיז , פחר ווע ! ״כןדוח דיך
ט״יוסט , ווירר ער דיר ווידר 3 וי
ווענרן : דחם זיח דיר חנהענ ^ ן :
( םא ) חויך ח 1 ! י חרטן פחן קרחנק־
ה״ט חונד פ 1 חן . י , דיח חין דעכן
בזכי דיזער ! עה . י ני 3 ט ערוועהנט
ווחרדן : זוירד דר עווין״ חיכר דיך
קחי < וון י 1 חסן , ביו ; ו ד״נר £ ע ? ! יןנן
פערטיינוננ : יסב ) ח״ני ^ ערינני
חניחה ! ווירד 2 חן ח״ך חיברי 4
ב ! ייבן , דח חיהר פחרהין חן > < ענן : י
דען טטערנן חיכן ה״ < > < ! ן : ! ייך ווחרט :
דחרוק דחש יוח דר טטי״וזי דעס
עזוין . ן ד״כט ן . חטטש ווירסט חון־
^ עהחרוחק נעוזעזן ז _ " | : ( שנו זח
וויח ויך דר עזוין - י נופחר 5 רײחטי ,
חײך ; וטש 3 ו טהון חונד ח״ך נו
פרחעהרן ז עבן זח וזירד ער זיך
2 ר״חן חייך 3 ו נרונדי 3 ו רי 3 טן
חינד 3 < פערטי ! נן : חיהר ווערדט
חויש דעק ערדר״כי , דחז דוח
לח א 1 38 יעינט
דבדים כח
דען ד . ח ! ו ! עןנן , ביז ער דיך פער־
טי ! ן . ט החבן ווירד : ( טט . ןדרעווי 4 י
ווירר פחן פערני , פחנן ענדי דער
ערדי , חיין פח ! ק , וח טנע 11 ח ! ס
דער חד ! ר פ 1 ינט , חיבר דיך העס
פיהרן : ח״ן פח ! ק . דעטן טפרח 3 י
דווו ני 3 ט פרטטײהן ווירוט : ( נ ) ח״ן
פרעכש £ ח ! ק • . דוזן דיח פערשחן
דעס ח ! טן ני 3 ט חנויהט : חונד זיך
דעז יזננן ני 3 ט ערבחרװט : ( נא ) דיוש
ווירד דיח פח 3 ט דיינש 2 יהו חונד
דיינס ! חינדש , ביז 3 ו דײנר פער ־
טי ) נונן . 2 ר 3 עהרן : עז ווירד דיר
וועדר ; טר״די , ״חשט , נחך חע ! ,
וועדר י . ו 3 ט דר רינדר ט . ך יזנן ) דעז
ק ! ײנן פיהז חיברין . ! וושן ; זחנדרן
דיך פע 11 יו . 3 ו ^ רונדי ריכטען :
( נב ) חין ח ( ! ען דיינען טהחרן ווירד
עש דיך בע ! ח ^ רן , ביס דיח החהן
ח < נד 5 עסטן חייחרן . חויןי ווע 1 כי
דוח דיך £ ר ! חשוט , חין דיינק ! חנדי
דחרנידר ! ין . " ן ווערדן : וח וויס־ עש
דיךענן . סטין . ן חין ח ! ! ן טהחרן ד״נס
זחנדם , דחו דױ־ דילר - ויי 4 י דיין
ן ; חט ןן . עבן הוובן ווירד : ( נג ) חין
דער בע ! ו 1 ן . רונג חונד ענן . י , חין
ווע ! כיד״ן פ״נד דיךטרייבן זוױיד ,
וזירסט דוח דייכי חיין . ני ! ״בופרוכט ,
דחו ע ! ״ט דר זעהני חזנד טע 3 טר ,
דיח דיר דר עווי־ ^ י דיין ן . חט י ^ עבן
החבן ווירד , פרעשן > וישו : ( גב ) דר
וויי 3 ! י 3 טטי חונד ווחה 1 ! יסטי ^ סטי
> < חן חונטר ווייך : ווירד ן . ען . ן זיינן
ברודר , ז״ני גע ! יבטי פרויח חוכד
^ עגן דיח קינדר , דיח ער חיברץ :
1 עשט , > וישן . ינזטץ . זיין : ינדיט חונד
ק״ננן 12 ון חיהנן 2 חן דענן 2 ! ״טי
זיינרקינדר דחז ער 2 ר 5 עהרן ווירד ,
ן . עבן ווחחען , זוײ ! חיהנן ז . ונסט
גי 3 שס חיברין . ב ! ייבט : חין דר בע־
זח ^ רונ ^ חונדענן . ׳ , חין ווע ! 3 י דיך
דר פ״נד חין ח ! ! ן טהחרן ברינ ^ ן
ווירד י־י ) דיח וזיי 3 ! י 3 שטי חונד
ווחהןןישטין״סטי פרויח , דיח חויס