נצבים
עווין . ן דײנן ן . חט £ חן ן . חנ 3 נן הערנן
1 וונדן . נוננר ) עמןי | יבנוט ׳ נזוק דיינר
ערהחזטונן . ווי ! ן : ( ס׳ ח 1 ! י דיוי £ ער *
© ? • 3 ונ ^ ן 1 ובר ווירדדער עוזין - ידיין ■
ן . ווט חוין , דײני £ ײנדי 1 וונד הוזשר
! ען . ן דירז דיך פר 5 ח ! ן . ט הוובן :
( ח ) דוװ ווירשט 1 ו ! סדען פחרט *
עווהרן ׳ דער טטייוווי דעט עווינן
3 ו ן . ד,חר 3 ן חונד רו 3 ? י < ײכי ן . ביוטי
3 ו החןטן , דיוו 1 ויך דיר הײטע ןנע־
ביטי : ( מ . \ חונד דער עווין . ע ד״ן
ן . חטט זוירד דיר חין ח ! ! בן ד״נט
עחרהחבן , חן £ רו 3 ט ד״נו 1 ״בט ,
דײנט £ יהט חוס־ ד״נט ערדר״ 3 ט
חינן ן : זטן ח״נן £ חר 3 ' 4 ן . עבן : דען
ערווירדוין ווידרפר״חן דירווחהן
3 ו טוהן זח וויח ער זיך חיבר ד״ני
2 חרפחהרן ן . פרייחט החט : ( י ) ווען
דוח נע״ויך דער טטיוויוי דעט עווי ^ ן
דיינט ^ חטטט ן . ד,חר : חכן ו״ | / חונד
וייני ן . בחטי חונר ןטעני , דיח חין
דיזנן בו 3 ע דר | עהר • ער 3 ײ 3 נט וינד ,
בחבח 3 טן ; חונד דיך פחן ן . חנ 3 כן
הער 3 ן חונד ײיט ן . ח־ . : ר ועע ! י נו דענן
עווינןד״ננן נחטיבקעהרן זוירטט :
( יא . - דען דיוש ן . בחט , דחט חיך דיר
* ע 3 טן . עבי . חיוט דיר ני 5 ט פרבחר־
ן . ען , ( יב ) חזיך ני 5 ט פערני : עט
חיוט ני 3 ט חיק הייו | : דט דוח עטחח
וחן . ן > יע 3 טטט , ווער טטייגט £ יר
חזנסחיןדען הייויו ! הינזיןי ׳ חזקעט
הרונטר 3 ו הח 5 ן חונד חונט בקחנט
3 ז > ) ח 5 ן , זחו״וחןןןווירעט החיטן :
( יג ) עט חי : ט חויך ני 3 ט יענו״ט ד ©
״עערט : דחט דוח עט״ח וחן . ען
״ע 3 טטט , ווער רייוט פיר חונס
חיברדט״עער , חונןוח ! 3 ט הריבר
3 ז הח ! ן , חזנד חונש בקחנט 3 ו י ! ח 3 ן ,
וחווחןזן ווירעש ד . ח 5 ט 1 ' * ( יד . ) וחנדרן
רט זזחרטחיוט דיר ^ חנן נחהי : דיח
ד . חשי 1 עש חינן ״ונדי חונד דען
בןנריף דחפחן חינן הערנען , וזיח
זח ! 3 ט 3 ז בחבוז 3 טן וייח : ' טי ) ויהע !
חיךןע ^ י דיריענט ! עבן חונד ^ ןין־
ועייגק״ט
דברים כט ר
דטועזבי קח״ן ! יט ׳ דיח חין דיונן
כו 3 י ^ שריבן טטעהן, : ( כז ) דחרזנן
טטיס ויח דערע״יןכי חזיס חיהרנן
? חנדי יייט יחרן ׳ ^ ריכן ווונד כרחור
חזנױחדי : וסנדוזחרןי - ויח חין חײן
חנדרש ! חנד ׳ וויח יע 3 ט נעםעהן
חיזט : ייח . ) £ ערבחרן . ני דינן . י וינד
דעקעוויגן חונורכן ן . חטטי £ חרבע־
הח ! טן : ווחט חבער ח 3 ענבחהר
ווירד , ן . עהט חזנש חונד חונורע
קינדר חן , דחט וויר נע״ןיך טוהן
וח ! ! ן ח ! ! י וווזרטי דיור ! עהרי :
^ ( א ) וזען נזן קיני £ טין . ח ! ! ע
דיוע דינן . ע ח״נטרעפן ,
יעגן חונד פ ! ו . ־ ׳ וויח חיך ויח דיר
5 נחרן . ! עןכט החכי : דוח ני״טט עש
חונטר דען פע ! קרן , דחהין דיך דער
עווי ^ י דיין ^ חטפרטטחטןהחט׳ 3 ו
הער 3 ן : ( ב ) בקעהרטט דיך 3 ז דעכן
ע״יגן דיינק ןכחטי , חונד ^ החר 5 טט
ויינר טטי״״י , וויח חיך דיר ה״טע
4 ביטי : דוח חונד דייני קינדר , 5 חן
^ חכנק הערנן חוכד ^ חנכר ועע ! י :
( ג ) וחווירדדערעוויגידיין גחטויך
חויך ד״נר ערבחד״ן : חוכד דיך
חזים די ^ חנ ^ נטחפט 3 וריק £ יהרן ,
חויס ח ! ! ן £ ע ! קרן , חזנטר וזע ! 3 י
דיך דער עוויגע ר״ן ^ חט 3 ער־
טטר״חטהחט , וזירד ער דיך ווידר
5 רוח״ ! ן : ( * ) ווערטט רוח ביז חן
דט ענדידעט הי > ו״ ! ט פרטטחםן :
וח זוירד רער עווין . עד״ן גחט דיך
5 חן דחהער ווו״״ ! ן חזנדחיינהח ! ן :
( ה ) חין דט ! חנד 3 וריקברינ 4 | , דט
דײני £ ר 5 חהרן בועטן החבן , דט
דוח עם זוידר בוי 3 טט : חוכד ווירד
דיך ^ ! יק ? י 3 ר חזנד 3 חה ! ריי 5 ר ״ח 3 ן ,
ח ! ו ד״כי 5 חר 3 רוהרן 4 ״עי | : ( ס דער
עזזין . * דיין גחטווירד חויךד״ן חזנד
ד״נר כח 3 קחחחן הערי ) בטכײדן ( דיח
חוישטוזייענדי בן . ירדן חונדניעזנגן
דעש הער 3 נש , וויח חיינן זוי ! דן חזיו •
ווחו 3 ם,חויטרחטן ) : דחשדוח דען