וזאת הברםין
טיירע ? דעט ^ קרענטן חונטר ד ^ )
ברייח : ( טז ) : ײן ערטםגבח־רנר
טטיר ! £ ו | ״חיעססעטיטק חנזעהן ,
וײני הערנר וינד וויח דעס ווחו . ־־
טטירס הערנר , ״יטחיהנן טטעםיו
ער דיח £ ע 1 קר 3 ו הויפן , ביו וון דחז
עלו־י דעם זיונדט : וייו וינד די 1 ו
חיריוזדן חעריאט , חונדדייו טויונד♦
דעט טטוו״״ס ײנפה : ( יח ) 3 < וביןן
טערווך ער : פרייחי דיךובוזןב״וז
דײננן וזויו 3 ו ^ י : וזונד דווו יטטכר
ווין ד״נן היטטן : ( יט ) ויוו ! וזדען
5 ע ! קר וזײן 3 ונן בער ^ י , דוורט
טןיולטן ויח טוןרןחוי וזפפיער : דען
ויוו ווין - ען חיברפ ^ ס דער ״עערי /
ווונד 2 רבחרן . ני טע 3 י דעט ווונדט :
( כ ) 3 > ן . ד טפרווך ער־ . ן . { סבט וײוו ,
דער הד וו״טי ן ; רמנ 3 ן ן . חב : ער
} ע ^ ט ויך הין , ווױו וזײני ןעזוין /
5 ר 3 עהרט וורכן וזונד ט״ד { :
( כא ) טוון הוו׳ט ער דען וזנפוזנ : ויך
ערועהן , 3 ונן ערבטהײן 2 וונן : וע 3 ־
^ עבר דען ער פרעהרט : 3 יהס פר
דעק 5 וו ( קי פוזרחן , וויבט גרעצ
טי ^ ק״טדעס מחין . ן , ערפי 5 ! ט ן . ען %
יטרוו { וײני פפ ! ינט : ( כב ) פוזן דן
טפרייך ער ׳דן חיוטחיווווײן יונן \
ןעווי ; דרפחכן בטן הרוובטפרינ ^ ט :
( כג ) פווןנ 5 ת ! יטפרחךער . נפתןי
החטדעטע״ױן ן . נוודי , חונדוײנס
וען . נס חיבר 5 £ זש : חבנד חונד חיטח ^
חיוט ו״ן בזיט׳ן : ( בי ) פחן חטר
טפרחך ער , 2 חן חן ? ן ועהנן חירד
חטר ךזען . נט ; בעןיבט כ״ח ו״נן
ברידרן , טונקט ו״נן פזט חין חע 5 :
( כה ) ח״וען חונד ערי ) ו״ח דײן
רי ^ { י דײן ח ! סרוײח וויח דײני יון . נר :
( כו ) נינסם : } ײצט ד״נק : חטי ,
יטרון,דיח היח ! רע ^ ירט ער , דיר
3 ו הע { 5 ן , ? ענקט זויט ו״נר ער -
החבנען ויחצט דיח ווח ! קן : ( כז )
( דיח ווחהנונ ^ דעם חורח 5 סן : ווטט ) <
חזנד דיח עווי ^ ן חרווי דער חונטעס
ווע ! ט ; טרײבט 5 יינדי 5 ר דיר חזיו . /
טפריצט
דברים לג
* וחרן דיח סטעוןזוי יטרחזנו ) :
( ו ) ח , דחט רחובן : ? יקןיך ! עבי ,
כיחזזחןט חונטער ^ עהי : דחט ז״נר
> וחנטח £ ט חנ 3 חה 5 ויך ערהחזסי !
( ז ) חונד דיוס 2 יר יהודה , ער
טפרחך ערהערי עוויגר ! יהודהיט
טטיזוזיי , חזנד ברינ : חיהן 3 ו וײנר
< ח 3 יחן : ו״ני ״חצט וײח חיהק
^ עני : : חזנד דוחחיהק היז ^ ייוידר
דען £ ײנד : ( ח ) 5 חן 5 וי טפרחך מר ,
דײני תזויק חונד חיריק 34 י > זן דעק
ערח > ו > וען : דען דוח 3 • םםה 5 ער־
ןויטטט , > < יט דעק דוח החדרסט
ווק החדרזוחסר : ( ט ) ווער פחן
5 חטר חונד > < וטטר טפריצט , חיך
* חה חיהן ניצט : ווער ניצט קענט
* ײני ברידר , ניצטט ווײט פחן וײנן
* עהנן ( ויח החזטן ב { חט דײן ווחרט ,
> וונד הימן דײנן בונד ) : ( י ) דיח נור
ווונטרווײון יעקב חין דײני רעצטי ,
חונד יטרח ? חין ד״ני ! עהרי : דיח
כור ! ע ^ ן רײצרווערק 5 חר דײנע
כחוי , 4 חנ 3 עםחפפר חויןי ד״נען
חןטחר : ( יא ) וען . ני עווי ^ ר ! וײן
5 ר״ע : ן , 1 חם דיר וײן טוהן ן . ע •
5 ח ! ! ן ! 3 ערהויחי יײנר ן . ען . נר ! ענדן ,
כיח > וען : ן וייני החטר חויךקח״ען !
( יב ) פון בנױון טפרחך ער , דעט
עחין . ן ? ♦בזינ ^ ! ז־ורך חיהן : עויצרט
ווירד ער רוהין . ווחהנן : ער בטי 3 ט
חיהן ח { ! ע 3 ײט , ״חהנט 3 וויטען
* ״נען טו } דרן : ( יג ) פחן יוםןי טפרחך
ער,פחן ; חט : עוע ^ נטחיוט ו״ן ! חנד
5 רוצסבחר דורך דען סויח דעש
הי > ו > ו ! ו , חונד וועםרונ : חויו דער
טי £ י : ; ( יד ) > ויט פריצסן דיח דיח
וחנניר״פט : > ויט פריצטן 5 יחן דעק
טריב דער אחנדי : ( טו ) > < יט דען
גחיר 3 ן חורחןיטר בערן . י , איט דען
פריצטען עחין . ער הין . { : ( טז ) > ויט
פי־יצטען חײנס ועע : גפחזזן } חנדם ,
פיו ^ דער ן . ענחדי דעון [ דער חיר
נויק דחרנבוט ערטינען : דיוי קחיוי
מויןי דחו הויפט יוםפט , חוין ' דיח