׳וזאתדוכרכה קנב
עזזין . ן וויכן ? ײנדי ^ ורוב / נווךדעפן
ב £ עה 5 ידעס עווין . ן : לי ) ערננרוה
רויהן רוין דעכן סרוזי 1 וינן זסנדיײוווב /
ךע ^ ען בית עעור 1 ו * בריוונדני > ו 1 זנד
הנזיו ביו נוויןי דען סרו ^ וץן נרוזב־
> ו 1 זה ! וורוהר ^ נרו * ן : ( ז ) > < םה וורור
הונדרע חזנד 3 וווזנ 3 י ; יזוהר < ] 1 ט /
1 ו ! ס ער טיו 1 ורב : ן״ן 1 ווין . י וורור
ניכט דונק ! 1 וונד די 1 ו זעבעננוועעטי
הזוטטן ני 3 ט נובננהײן : ( ח ) די 11
קינדר ישרנוזט וויינטן 1 ווין > < טה /
1 וין דער עבני ווויובט דרייטין . טיו ^ י :
ו 1 ו דען וויור די 1 ו טרוי 1 ור 3 ייט יווכן
> < שה נז ענדי : ( ט, ) יהופעורוהןנון
״ורור > < יט דענן ^ ייסטי דער ז ווײס־
הייט ערפיזזט , דען יישה היוטי וייני
הענדי יוויןי רויהן 4 ע ? עגט : די 1 ו
קינדר יטריוזש ^ עהיורצטן 1 זונד
15 וזךט | 1 ויהנן , וזייו דער עזזיגי דעכן
4 < ישהב £ יוד . זן : וס עט טטיונדהבר
רוין יטריוז קיין פריו 2 עט ווידר /
וויס ווטה וויור , רוויןי > < יט דענו
דער עז/יגי עיון יונטזי ^ 3 > יונטזי /
יוווזגךיונגן ווערי : ( יא ) יוין יונועהונ ^
דער 3 יי 3 ען 1 ווכדוו 1 וזנדר,דױו יויהן
דער עזזיךי ? . זחנדט , יןין דעק זיונדי
> < 3 ריק 1 וויו 3 זפיהרען : ן . ען . ען פרעה ,
וייני דיהנער , יוזנד ויין ן . יונ 3 ענז
זיונד : ( יב ) יוונד 1 יין 1 ו ! ! | ״ענטינן
רוונד 5 יר 3 טר ! י 3 ן טןוטען : די 1 ו יזטה
^ עטיוהן , פר דע [ יו/ין - ען דעע
4 יונ 3 ען יטריזןס :
דבױם לג רד
וופריגט , ריוטי 1 וזיו ! ( כח ) יוזנױ
* טריוז וו 1 ) הנט * י 3 ר , יובןקחנדערט
יעקכט קוועזי , 1 וין יו״גק ! יונדי
11 ון קיורן יוונד וזיוטט : דעטין
הי 1 < > < } טריען 15 ון טזייו : ( כט ) וו 0 הן
דיר * טריו ? ! ווער יויוט דיר ^ ייך 7
13 וזק דעק דער עווי ^ י ב״ 1 וטטיונד
! יױטעט , ער יויוט דיינר היזפי
טי ! ד , 1 ויוט דיינר ערה 1 ובנן * יןני
טווערדט,דייני פיינדי ט 4 י״ 3 זן דיר /
דו 1 ו טריטסטיז״נהער יוזיןייויהרען
. העהן :
ריך ( א ) > < טה ^ ינ ^ הירו׳ף 2 י | |
דער עבני > < ויוב יוויןי
דען בערן . נבז , דיוז טפי 3 י דעש
פסגה , וזע ! 3 ט ן . ען . ן ירחז יויברזיגט :
1 וזנדדער עזזיגי ! יט 1 ויד . ןדז ^ 1 זנ 3 י
יחנד * עהן , ג ! עד בי < דן : ( ב ) ןניונ ^
נ £ תזי , ד * ! 1 זנד וחפריכן 1 וזנד > ונטה :
זוונד דיוו ןנרזנג♦ זיונד יהודה , בי <
1 זן דט יו״סרטטי > < עער : ( ג ) די 1 *
״םען . ! יכי ! ענדר , דען קריק דעט
ידנט , דט ט 1 ו ! 5 יון ירדז / , דער
ו ! > < ןטטיוט , ב • * 3 ער : ( ד ) 1 וונד
נר עוויןני טפריזך 3 ו 1 ויהק , די * ט
• * ט ד 1 וו ! יזנד , 5 < ון דעק קיך
ברהקי 3 חק חזנדיעקב 3 וךטוז ) וה־
ען , יוונד ן . ז 1 ון . ט , ד״נק * 411 < ) וזין
. יך עט 1 ז * ין ן . עבן : 1 * יך הוזבי עש
׳ך > < יט דיינען יוויןנן * עהן ! יוזען /
בר הינקחיו * * ) * יו ! טטו ני 5 ט :
ה ) 1 ו ! זח טטחרב > < טה , דינר דע <
* ס ססססססססססססססססססססססססססססס < ^ <
על ידי הפיעל הטלםק בטלאכר־ז
הקודש הזעטציר יעקכ בן כ
מענדלי איטינגק י״ל
טאפענבאך :
: ל ידי הפועל העוםק במלאכר־ז
. יזקזרש הזעטציר יחיאל בן כ
יעקב האנױ םג״ל ז״ל־ *
טאפענבאך :