די ארגאביזאציע פרן
דער יידישער װיסבשאפט
ב . ש ט י ף * װעגן א ײדישן אקאדע־ -
מישן איבסטיטרט . / ררילבער
ט ע ז י ס ן ררעגן ײדישן רריםב -
שאפטלעכן איבסטיטוט .
רעזאלוציע פון צוױיטן שולצוזאמענפאד .
ארויסגצגעבן פון צב״ק אוון וויל״ביג
רױלבע , 1925
ס - ס 41