ח 131 / \ 1/1 ׳וו 11 > 1 ח 3 ׳ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 1 ! כ 3113131 ־ו 6 / \ 1 חט 1 סרו 1 _ ו - 11 ) 313 30532 - 0 - 01 - 0003 - 0004 ) 3 : . ־ 1 ^ 81101 - 1
. . . .
* * £ * * ־ .
^ וו ^ מ
־ 1 ■
• * $ - 1 $ - § * • דא ^ טייטש ־ ^ ־ 2 ! - # ■
. * * ס • מטודים ואדבע ײ
סון דיןי ? * © רימיײ ^ ע ^ ^ נטפר & ןסטמן ״ ממ טפד
* [ סץ
ד 3 רי
; ז ^ ר ^ גטר * 1 * § ^ * ־ ' )
^ ןיצר ןוימן
^ דמן * וץ ^ ן .
״ * *
^ סווי !
״ןףין
גוועזן
| 1 ^ רי < 7 ^
* ׳
חג ,
רוםױדטהזללרע ^ ל ^ ^ ירופמדלמלמתו
* >
אײשגיה־יפ דער 5 פ רסטליכ♦ 1 ב # } > ואשייט פע ^ ־ירגע ^ רז
ני פיאנ $ י * 7 ץזימטן * ר לעזין אונ״מדי׳ייזן ט & ןןץ ^
1 ■ ■ ״ < * < ? וזד־ * | * ר * . י ' ׳
* * מוי 1 מלד
י־א . /־ ^ /
? ^ 5 • * 2 - 4 על < די המחו ^ ףמיבניר ^
• . ׳ * * מ * * * מ * 4 ^ ו ־
י # *
ל * 1 # ו
^ מחד
* 31 *
׳יזזמזיי ו
♦ממי
^ * 1 וזןי |
• 08 •
^ * סו ? < 1 . 4
דזו & מיי
יממ >
^ י 4 > "
▻׳ווו * '
* י * 8 זו * ^
י * ו * * >
י * # מ •
• 418