81
ץ•
\
1■ 44444 # 44 44 44444444 4
^ 4444444444444444444
3 ^ 6 9 ^€ 3 ^ 1 ) ז .^ 6 *^׳> 3 ^ 2 ן^ז?
,נוסמושמסמסמסמשמסמשמסמסמסמסמסמסמסמס מסמסמסמסמסמסמסמסמפמסמסמסמסמסמסמסמסמסמס;
״״. . נ$* 855 8
* • 8 > §|| זה העער לײ צדיקיס יבאו ב> | 8 | © 1 ;
### ו $£££§@ 82 פ*ו*ס§,
1 €£ 5 £ צ £ 8 £€ *; $£ 3 £ 3 £ ;
$$-<$*״■
§ז 3
#ו־**״
30 ־<§*-
ז?§* 4 *-
2 -$<-
*$3
§־<**
־* 4 * 1 !
-* 084 |
-* 084
** 54 *
איר
0 §־< 54 -
#ו־י*-
!צ 1 ־< 4 ג-
1 -#<״
ןמןןן■
; 10 *־
! 10 ♦*״
.ד$ג-
35 •$״־
״ ״ ..ו§״(|ן}•״
*###*##*
ס ספר ר*ב סיוב ס
5 ן!יצונ׳ןצןונפר 1 יצןן י צזזנ מ 1 דיפוןב; 1 עפר:יעןגהויצזן< דימ
מוניעניןןע!נ 1 ן 1 ע!יןנוימן י קו*, 1 צן!דצוז הער!יךמךצ<ן 3 ו
מ 1 י 6 ן,צ<׳ךג!ויבעסחערטנ׳צןג?גר 1 יצןן < דערעטדורךצמיצו!ײצץנע י
דדעיגט ד׳גנ^יודסק״טי גצ<ךדר!עגגצןוננמךדער נר״ט י צ(י/ 3 ןןנ 3 יק
פרקית *וי* גי&פר״סי < זןערצ 1 ןןערטדורך!ייצן/ י דערןןערנ 1 *יךןן׳ע
:יעכן גג 3 ין הער 3 *| פר״צזן י צןןנ>גיצ 1 גרוצו:עגפצ 1 יקײ( 1 דר>גײצןן י
צןינר צן!י!ערנר ><פג ער פירן דען ר״יצןן < צןבר פר א! ׳ יעג םחר מ/ חין
צןיך ענק ןןיצון 1 צן| י צןמ קענן צןןג!״צןנן 1 יגע גיצוצ 1 דרמ/י עצו(יגט גײצןרע
צןןה[; 1 |צן 1 צטצןן י ז׳יצזן 1 צןזע:חי!פרצן׳יןפרצוון, עצוה!עצן׳גןצ(׳ן:ײן
גי ״ (ע י צןןידע&וןענ&ןד׳גיסנחיצןצןןזיךהוע י ^ו/ןײגרג׳טרדניז ער
גצורפרצו!ע, צןוגצו!׳ (הנהגה) צןין צו!׳רגי 6 ע!ע י זויצגע ג׳עקויפע
נ!ד, ןן׳י! מירםגצוךפ״ 1 פינע י ע&צןיז צןךגועפםירצןוצעינע, עצז
ז/כטםצןײנרדערג!״ךןןערה!כ נג׳נמ י נעןןעמ&רצן׳יךאונפרחײב
מוצקיגד י לערצווניטןוצןו!נ 3 צן!טדערזיגט י (עו!מהנצו) ןןערטצזיר
*יט&רדינן י צן״ךצןונצן 1 ׳טע 3 טר/צןונז׳נן י דיצוצן*רכיז 3 ומיביגן
גנ׳רדןןןערטגןןיגן י גרוצןערצןוגר״בטזםןחערטצןירניצע-
*ערצןנטריגן י צןוג׳צזיט גיטר גרײזקײע ןןערט צןיר
צו״דןםו/היגן י מצזן
ס נדפס פה בעיר סורצבאך ^
םיט בװילוגג אהגיגו.הדוכס כריסטיאנוס אגוסטוס ירונן הודו. ותגדל
אדגוחו אמן /
בביח אבראם לינטן טאליר 1
׳ על ידי המחוקק יצחק בר יהודא ױרלעז נץ זל
ממשפחת הגרע־וני
-* $084 8
־ןאןך
״•? 84 ׳* |
-* $84
-* #84
■-? $24
?* 1%
-* 084 !
־*$־ 08 \
-* 84 §
־* 084
א•.
;״ י׳ץ^
ו
*ו^צ'^י-כ*- 4 י