ח 131 / \ 1/1 ־וגו 1 > 1 ח 3 ־ו ^ > 61 ר 11 ס 11 כ 11 נ 3113151 ־ז © 17 חט 1 סחט - 313011 00614 - 0 - 01 - 0003 - 0003 ^ : . ־וע | - 811 € 1
ז
־־ * - ץוד ז־זדק׳ע
מיף כםשומעהאדם םיססוגי ישיאל ׳לןלנקיל אסהױלה
מרוצהנװעיקורהמנוהלהחפללבעדו מיל כשנא אלי
דאתר שלשהפסויןיס אלוזהםנ״ד תינויז וםימנן ניי * ק׳יה :
והסיר יי ממףבלחנליוכל מךױ מצרים רוךעינ
אילצריךעתלא ייכימםבף ונחנם בכי
ימנאיף : י ויאמראםיממוע תיטמע לקול ;
איהיף והײ & ר בעינױ תע׳שת וראזנח למצויתי
: י . * 1 : - ו • ד > • • ־וי • : * ־־ . • ן ״ • ; * ־ : ד ▼
רממדת בלחמױ בד־־המחלה אי״ר שמר
: . ▼־ : ־ו • ▼ | ז־ ־י ־ : ־ ד - :
במצךים לא אימ־םיג־ייף ביאני״ רפאיף
בורא ניב שפתיםשי ^ ום שלום לרחוסוללןרו
״ • 4 ▼ ? • ■ י ▼ - ז •
אמרײורפאתױ :
ד - : ־ד ן ד
וכםיונא חײנו יאמר
: ם . ייימלח לף ךפ־אה׳סל־מה במהךה עכ
י כל עאר חוליעםו ישראל י :
י : ־־ ־ * : ▼ ״
לנםנתו־וסעינ אוקר
שבתהואױם - י־ יייא טלזעוק יךפיאה קרוב־
לבא עם יטאר חולי יעראל :
: ■ י ■ . *
סרר ייױיז שניי װרע יטינ םיאתר אימוו עליױסרסור שיאי
לפנױ יהןא ־מנה אחי ו פעס יאםון תשיס ראין יזנוש מיו
״נתו קנ־ת יא - יךס . * ' * פיךײ * אשון ע׳יסרסורואק׳נ ׳נ
ן ■ * ( ) א ן מורה
/ ■ ײר ,
1 ^ 1 :
ו־ר