בקורחולים
מוךה אני לפניף יי אלהי ואלךזי אבויר־וי
שרפואתי ומיההי ביךף : יהיךעון
מלפגיףיי להי ואלךךאבותי שתרפאני ךפואח
יעלמה ויעלחזכרוני וךפלתילפניף כתפלות
חזק ; הו בחלױ וא־ קךבה ; נת םקךתי לסוח תהא
מיתתיכפךהעל כל חטאיםועונור־ז ופימיניס
׳םחםאתיױםעױתי וימלםעתי לפניףמױם חױתי
על האךמרה עד היובז הזה ותן חלקי בגן ערן
וזכנילעולכשהבא הצפוןלצריקיכם והודיעני
איךח חײכםישובע עןמחור־זאת פניףנעימורת
בימינףנצחאמן :
אנא ךשמעתחנהי וךאה בךמערתי כיביי
הכחלהחיורת ארת ךהימרתיכש אן
לרפ זות החולים ולא החפוץ במורת המתבי
אם כשובו אליף וחױ והנה שכתי אליף ככל
לבילךתודותעלךוטאי וךחםנא עלי כאשר
אמךתימוךח ועוזבירוחם ? כמו שךחסת על
ךורעבךףכרכתיבױאמרךוראל נתן הנביא
חט * תי ליהוה ויאמר נתן אל רוד גס ײ העכיר
ז י ־ ז־ ־ ־ד - 1 • . * ־ד • : ז ■ *
חטאחף לאתמות : ושמע תפלתיותוסיףלי
ימים ושנוה חײם כמו שת׳טעת חפלות חזליהו
~ • : • . ־ ד ־״ : - ז־ : • • ; ■ ד
דבתיב
א
1