קול ־ 1 קוס*ן
לאהינו בגי ישראל
בײא אלל דען װידריגן שיקםאלען װעל 5 ע איכר אינזרע אוס־
גליקליבע נאציאן וײס יא ,פילען יאהרהונדערטען פערהעגגט
װארען , אי־נד בײא אללם דרוק דען װיר ביזהער ערליטטען —
אונד , לײדר! נאך לײרען — װאר דים דאז אײנציגע װאז
אינזדעעקסיסטענק ערהאלטען, דאש נעהםליך בתנללת ה׳עליט,
צו אללען צײטן אונד בײא אללען עפאבען, װירדיגע מעננר
אויז אונזרער מיטטע אשר נתן ה׳ קכ״ה ודעת בהמה אויפ־
געשטאנדן , דיא צור רעטטוננ אונד ערלײבטערונג אונזערעס
דרוקעם געזואוםט האבן, רען געמײננײסט דער געזאמטען
נאטציאן, צור טהאטיגםטען טהײלנאהכע אונד מיטװירקונג
אויפצומונטערן אונד צו בעלעבען; אונד איסמר נאך , האט דיא
פארזעהונג דעם אללװיםענרען, פערמיטטעלםט דען בעמיהונגען
דיזער עדעלמיהטיגען, דיא הערצען דעד ערדען ־ רעגענטן , צום
עדבארמן אונד ציר גיטע װעניגםטענם זאוױיט געלענקט, ראם
װיר —ראנק זײא עז רעם אללגיטיגען — נאך זינד י
הירױו פאלגט , דאם עז אונזרעד נאציאן אים גאנעען, גאטט
זײא ראנק! ניאמאלם אן עדעלם געםײנגײםט , ניאמאלם אן
גיטהערצ־גען טהײלנעהמערן אונד מיטװירקערן, אונד, מיט
אײנם װאדטע, דאס עז אונזרער נאציאן ניאמאלם אן װאהל־
װאללענרען אונד וזאהלטהאטיגען םעננערן געמאנגעלט האט •
בײא אללען געלעגענהײטן אונר בײא אללען פארפאללען
;לבםט רא װא עז
צ״כנעטען וױר אונז אלז נם ו.וכ״
ך ) 4 * 4