>) 6 ו 1 )ס 11 נ 11 נ 51 ) 5113 ־ו 1¥6 חט !סחו_ו -) 30 ) 3 0002-0002 - 000770-0-01 :.־ו|\ז- 1 ס 811
1 * 0 . 8.
דברי גצחון
ײו
ה נ ב י א י ם
דדעת שבא מעויח
וישו^ הנוצרי הוא חמשיח :
\4
1.0X01X1 :
,מגסידאסגמנ .\ ז*םפ( 1 ע ז £^.?
1819
ז<יז>
•/><?