ח 131 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 /ץ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 30762-0-01-0003-0004 >^ :.־וע 1-1 ס 811
ספר
רברי הימים
לארצות רומעניע
ודיוא חלק ראשון מםפר קורות היהודים ברומעדע אשד
בתבתי לתועית ״אהינו בני ישראי״ לרעת את הקורות אשר קרו לארצות
האלה במה מאות ־שנד״ יפני הנוצרי, ופמה מאות שנה אהר הנוצרי,
וגם בתבתי מאהינו היהודים א־שר נתײ־שבובין האומות האלה מזמן חורבן
בית רא־שון עד הױם הזד״ חבל בתבתי בראױת ברירות במו ־שמצאתי
בםפרי הי־שנים הרומאנים, נם בםפרי היהודים ־שאלות ות־שובות, ובםפרי
הקדמונים, וגם בתבתי א־ הגעאגראפיע מארצות הדאטשיא
האלה בדי ־שױבל בל האדם הקורא בםפר הזה לידע את התחומין ואת
המקומות בארצות הדאט־שיא האלה.
אין דעם םפר ״ךברי הימים״ שטעהט װיא דיא לענדער
דאטש־־א ׳ײי-זעניעו זענין גױוען באװאהנט מוט זעקם הונדערט ז ־אהר
?אר דעט נוצרי׳ און װיא ־ודין האבען זיך בזעםין אין דיא לענךער
דאטשיא פאן נאןד דעם חוךבן ב־ת ראשון און ביז דעם הײנטיגען
טאג. אװך האב איך גישטערט אײן קלײנע געאגראפיע פאן דיא
לענדער דאטשיא כד־ אז א־־עדער מענש וואם װעט ל־־נען אין דעם
םפר זאל ער װיםען װיא אי־ן יעדעט אורט'ל־גט.
מאתי
יעקב ב״ר אשר זעליג פםנט־ר♦
• פי׳ בוקארעשט. בידת רומעניע•
) - --
יאםםי
בדפום הי גאלדנער.
. 1871