הסכמת ה
יאמר עלױ כי הוא זה נברא למענהו, ויש אשר רב תבונות בבחי אך מאפס
יתרון הבשר פעלו אײן ידים לו ותהו לו בטנו דברו וינפל טמון לא יראה אײ
כדברי חבם אשבנזו אחד לי נולד רפאל הצײר בלי ידים נם אז לא חסר ממני
מעט, לא כן האיש היקר מוהרר ״עקב פסנטדיץ מפה בוקארעםט אשר
למענו איבר דברי עתה באזני זקני עטי ואחי שלום להם.
הא״ש המדובר בו ילוד ארין ״ראמאניע״ מבמה דורות הוא עובר ושב
בערים ובבפרים במדינות מאלדא־װאלאחײ לרנל מלאבתו הנקײה והבבדה
וידו אוחזת במיתרי הפסנתיר אשר יננן עלױ במהיר אך מיהרי לבבו יהמי
בקרבו להקור בקדמונױת התאהזות והתושבות עם ישראל בבל המקום אשר
הוא עובר שמה עפ״י קבלת התושבים ועפ״י פפרי הקורות של עם הרומנים
שהוא בקי בהם ונבר עלה בידו לקבין ולאסוף עד בדי ימתי מחברות נדולות
כניאגראפיע והיםטאריע של הרומדם וביהותם לעם ישראי יא׳
כי בשפה אחרת ידבר אל עם הקוראים בלשון יארנאן ישן הרצוי לרבים מאהײ
בראמאניע. ואנבי אשד לא אםתבל בקנקן רק במה שיש בו לקחתי לי
מועד ומועדים לבחון את הדברים ומציאתים ישרים ונבונים עד שהוא בקנקן
ישן מלא הדש, ױותר שױעילי ללמד את העם דעת עוד תועלת צפונה בס
נם למשבילים בי המקור בםפרי הקורות ששאב מהם בבהונה יפה ושבל ישר
המקור הזה הוא במעין התום לרוב המשבילים אשר ברובם הם גרים ונברים
בארין הזאת ואותױת תםלאווים בתב רומנות הישן נם הלשון הנושן אשר אבר
עלױ בלה מוזרות להם, לא בן האישי אשר בל בהן הײ רוהו וםפרי בובלותוקש
*שגים מבמה מאות שגים ודײתקאות ישנות שמקורן ברומית ױנות ותורקית
נפתהים לו, ועל פי בקאותו בלשון רומנות (מונטיאנותו בתבינה רבה תבעית
אוציא לאור משפט נבון ובטוח ולאשר הדבר נוגע לקורות ישראל במדינה זי
אשר בזמן הזה תועלת רבה אצורה בהן״ לבן פקודתו שמרה רוהו בי היא
באש עצורה בעצמותױ. לא אובל בלבל עד אשר אוציא לאור הדבריס במ־
שהם, ואחרי בן נקוה בי ירוק איש חבם אותו לשפה נקײה לאחד וילקרב את
הערב אל המועיל שיש בהם. והננו להױת לפה בעד ה״ר יעקב הג״ל ולבקש
בל איש שיקרב אותו לתמבו ולסעדו בן בידועות נחיצות וחדשות שאםוז אותו
בחלק השני ממחברתו בהיםטאריע, ובן במשען בקז בי ידעתי אשר לא אל
הבסף היא נושא את נפשו בי אם להוציא את מהשבתו אל הפועל, ואיננו מן
האוהבים לנוע בלתי להתפרנס מתבוגות בפױ והוא איש ישר ונאמן שונא בצע.
דברי המדבר באמון רוח ובתום לבב דורש שלום אהױ בבל מקום שהס
פה בוקארעםט בהודש אײר תר״ל לפ״ק.
*עקב ח־ים הלױ קארן מלבוב.
מורה ראשון בבית הםפר הבללי, ומורה הדת בגימנאזױם פה בירת ראמאניען.