ױשר לײי אגי'״ *דעת שפתי בריד מלל*, ואייב ר>״ג)
הש־ר הזה ;םדת־.על שײשה אופנ־ש: הארפן הראיצון הרא שיםךתי
השיר הזה על שםי דעל שם אכ־ בךאש־ ההר־זות. האופן השנ־ על הגלות
שךא־תי בענ־. אופן השליש־עי 1 ענײ הכל־ שאנ־ מנ:ן ז עליה יצשםה םנתיר,
י־גערז־ ועמלת־ זה המש שנ־ם
י ןגם שנה נדךה מע־ני.
ןי־ד ב־ אםפת־ אבנ־ם
ךקרים בעד עמי המונ־.
ד־ורית אח־נו ןםדת־
יבהם ב־ךןד ־שךה.
^־נוים הם עד א־ין מולדתי
ועל בני הג־־רה.
^־קול הפםנטיר (י קמת־ לעורר
עד היהו־־ם ועל צרוך*ם.
ך־צון האבזי־ הצירר
־ להרחותם ולגךשם מעל אדמתם.
א־־מה ופחד םבבונ־
כלגופי ועצמירת־.
^־שמעת־,יךא־ת־:לות אחינו
״' במד־נות רומענ־ע אש־ר גרי יצם אבותי.
ך־עות ־צרות היהוד־ם כדומעניען
י ה־ה בזמנ־נו בגלות שפאנ־ען.
•) פקנתיר ר־א הבל• אש - א:־ מנגן ;נל'ך״ שק־רײ
בםדץחנ• צ־םבאל בבל םך־נ־ת המזךה קײ־־ן להבל• הזה
״םנט־־ םפד שהיא ;שץ:־שן בםך־נ־ח בבל.
ב־ם־ נב־ב־נצד ה;ה הבל־ ךזה שבן םצאנ־ ב־נ־אל (נ)
״ב־נ־נא — •;שם־נ־; קל ק־נא םש־יק־חא ק־־־־ב בבבא
.פשנת־־ן ם־םפךה יםל יד זמךאי ־פל" יחםנד■; לצלם י־הבא
״ד־ הק־ב :ביב־נצ־ מלבא י *נל בן ב־א י־אה בל הבלים
הנזב־־ם ב־אן ה־ה בם־־נ־ח בבל ב־ם־ ק־ם ־נם הפםנח־ר
ה־ה, ם:־; ש ־, פ ש: ם ־ ־ צ ־ ם ב א ל היא ? ק־ם —אה •