ח 131 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 3 ־ח > 1 ©ר 1:1 ס 11 כ 31311 :ו €1 :ו 31 ׳ו©/\ 1 חע 11 סחו 1 - 813011 160762-0-01-0008-0014 . :.־ועו
שיר יא
ךבור ד׳ הבט משמ־ם
1 וראה את הךפתינו
ןי־ד מתי תךאה דם ; ישרים כמים
¥ הלנצח תשכה־נג
ל־: מלכים רוזנים ושך־ם
כיד ד׳ אמר שלמה מלכינו.
י־תן ד׳ כלכם דךכי,ישרים
לעשות חםד עם כל ישךאל עמינו.
ןי־עךת גוים אכדת שמם
׳ כימי הלןלמונים.
גם אז לא אכד זכרם
כי בכר השבעת להראשונים.
פ״לאית־ך .יג־דו כא־־ם
י וכארצות ךחוק־ם.
ס־ומך ד־ להנדכא־ם
ענײם דלים וךקים.
{־טדה חםדך _על כני הגכיךה
; כזכות שלשה אבות הנאמגים.
ך^־בא נא תחנתי בתפילה למךה
י כעד עמך כני ךחמנים.
י־בוש־ זךים המכקשים גפילת עמיך
אשר ככעם וכ־־נו ידכרו.
ך־אה ך ממרום ושלח תשועה כןד אליהו עכי 7
אז פלאוךיך בךגן י־מרו. ז
בשנת ־ענך ד׳ בױ= ציד״ ישגבך שש אלהי יעקב לפ״ה.