ח 131 / \ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 3113131 ־ו 6 / ץ 1 חט 1 סחוס - 813011 300762 - 0 - 01 - 0013 - 0024 : . ־וע 1 - 1 ס 1 ו 8
כא
לוח המפתחות
{ א
־םטינ־אן מלכ־ קםטנט־ט
ן־םאכ־א׳ און
• ■ • * • • • * , * •
אייו י • / ״ו
מארק־אן
ט .
האכען גפ־הר
י־אם ז־־ ;
מלחמ־ת
' • • * ■ •
< ־ ^ י׳
מלכ־ קםטנט־נא און ך
׳ן א . ■ ) ל א , ' 1 א
׳ מאכ־ '
ט - ב־י־ױס
י״ייי ■ .
ר < - >
■ ־ ק־־זר מאכ־־קי האט נל־טען פאן י
ו־אם ד־ ,
אוךגליק
ו • ! ״ומ
גרײםע גלות ; ואם דיא נוצר־ם האכען
און ךאם
פאקא׳ ;
יםיע־ •
ד־א פע־
זענ־
מכלער ק־יזר יךאקל־ום
* - < * • ^ ייי -
א־ן ך־א
דיא ג
נעכ־ן ךער טינע . און
אין ה־א לענך־ר
ג־קימען :
־ד 1
ז ג־װעןי
ד־א צי־טען א־
ו־אם א־ן
מלהמית
או
נא ; אט מלכ־ קםטנטינא
קםטאנט־ן פא
־אן אין
יי • •
. . . < א ' | ,
זיך :
ן ךעד װאלגא און האכען
• * • • • • • • ^ ■ < * ײ • יי • ■ ״ •
! . < ׳ • | * ץי ן • ג < 8 ן * < — ן
כ־לגאר־ן
• • • • • • , • > • * • — >
4 > > £ 1 • 1
א ך 5 ד < ן ן < — 1
1 • לעאנט־׳ ; כט־נ־אן׳ ט־כד״כ טלכי־ קסטאנטינא׳ אין ד־א ; י־־־םע
מלהט־ת ויאם ד־א האבען ג־האט .
3 < י לעאן ־םאכךא ק־־זעד קםטנט־נא און ך־א קר־ ; וואט עם א־ז ; ״ןאי־־ן
אונטער ךעם ; לו־כען׳ אין ךיא קלויסטער זענ־ן צו טה־־לט ; ־ויארין
או־ןד ד־א טע־טה פאן קכטאנט־ן קאפראנ־ם און קםטאנט־ן כאי־כ־־־
ראנענטל טלכ־ קםטנט־נא .
* ײ ד־א םטאמכליר ק־־זעי־־ן ־ער־נה א־ז ג־ווען ך־א טאכטער פאן אי־ן
מלןי פאן ר־א קזך־ים • אלכו״־ ) און ויא האט גימאכט ךעם טנהג אז ך־א
נוצךים ־אלען ־טטעל־ן ד־א כ־לךער אפ־לו א־ן ך־א ה־־זער און א־־ף
ד־א ייי־גען אין ד־א נרי־םע מלחמות מוט ךיא כלגאר־ן .
94 נײק־פאר׳ םטאיוראק־ מ־םאיל מלםי קאםטנט־נא און ך־א מלחמ־ת
ויאם עם א־ז גיווען א־ן ד־א צ־־טען .
95 טי־אפ־ל און ט־־אךךה מלכ־ קםטנט־נא׳ און ך־א כל ; אר־ן האכען
אנ־ג־נעמ׳ין אמונת הנוצךים .
96 מיכא־ל ־יארךא מלכ־ קםטנט־נא און ךיא ? רויםע קריג י־אם עם א־ז
או־ם ניפאלען אונטעי ■ ד־א קלער־קאליר .
1 .
96